Archiwum              

Wyniki przetargu / Protest

2008-02-27
Obejrzano 1176 razy

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
(druga ocena ofert)

  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie, 42-200 Częstochowa, ul. Dekabrystów 43, tel. 034 3720783, fax. 034 3720785, e-mail: mosir@mosir.pl, strona: www.mosir.pl  informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dot. dostawy, montażu i uruchomienia elektronicznej, przenośnej tablicy świetlnej (modułowy ekran diodowy LED) wraz z całym osprzętem na Miejskim Stadionie "Arena Częstochowa" położonym w Częstochowie przy ul. Olsztyńskiej 123/127.

wybrano ofertę:

Dysten Sp. z o.o.
41-800 Zabrze, ul. Roosevelta 120
Cena oferty netto: 444 042,00 zł.

Uzasadnienie wyboru:
Oferta spełnia wszystkie warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz uzyskała największą ilość punktów zgodnie z przyjętymw specyfikacji kryterium.

W postępowaniu przetargowym złożono 4 oferty, z czego odrzucono 2 oferty i wykluczono 2 wykonawców 
 
Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy - Punktacja wg. kryterium cena ryczałtowa - 100%
1. TRIAS Sp. z o.o., Toruń ul. Równinna 11/13 - 98,76 pkt
2. Dysten Sp. z o.o. 41-800 Zabrze, ul. Roosevelta 120 - 100 pkt
Wykluczono wykonawców:
AV Technika Sp. z o.o., Zabrze ul. Wolności 265-267
Sellsys Vision Sp. z o.o., Gliwice ul. Toszecka 101

Wykonawcy zostali wykluczeni ponieważ w wyznaczonym terminie nie uzupełnili na wezwanie złożonej oferty o brakujące dokumenty. (Art. 24 ust. 2 pkt 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych)

W związku z powyższym oferty wykonawców wykluczonych z postępowania zostały odrzucone. (Art. 89 ust. 1 pkt 1 i 5 Ustawy Prawo zamówień publicznych)