Archiwum              

Przetarg

2009-12-15
Obejrzano 3371 razy

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  w Częstochowie,  ul. Dekabrystów 43 ogłasza przetarg nieograniczony na Zakup energii elektrycznej dla obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na potrzeby eksploatacji budynków, lokali, obiektów użytkowych, parkingów.

Termin realizacji zamówienia od 01.03.2010 r. do 28.02.2011 r.

Kryteria wyboru ofert – cena ryczałtowa 100%.

Oferty należy składać do dnia 29.12.2009 r. w siedzibie MOSiR w pokoju nr 109 do godz. 11.00, otwarcie ofert nastąpi 29.12.2009 r. o godz. 11.30. Informacji udziela: p. Marcin Mazik tel. 034 3722633.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Zamawiający wymaga wpłacenia wadium.
Kwota wadium została ustalona na 6 000 PLN.
Zamawiający wyklucza zawarcie umowy ramowej.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów oraz wybierać najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Termin związania ofertą 30 dni.