Przetargi              

Ogłoszenie

2021-04-22
Obejrzano 2448 razy
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie, ul. Dekabrystów 43, 42-215 Częstochowa, zaprasza do składania ofert na dzierżawę gruntu o powierzchni około 2000 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie płatnego parkingu niestrzeżonego na nieruchomości zlokalizowanej przy Pływalni Krytej, Al. Niepodległości 20/22, 42-216 Częstochowa – nr sprawy DT.171.7.2021.
 
I. Warunki zamówienia:
1. Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego, do którego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
II. Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dzierżawa gruntu o powierzchni około 2000 m2 (załącznik nr 1) z przeznaczeniem na prowadzenie płatnego parkingu niestrzeżonego, na nieruchomości zlokalizowanej przy Pływalni Krytej, Al. Niepodległości 20/22 w Częstochowie przez okres 24 miesięcy.
 
2. Podstawowe warunki stawiane Dzierżawcy:
 • zapoznanie się z obecnym stanem powierzchni parkingowej;
 • opracowanie modelu funkcjonowania parkingu. W opracowaniu należy uwzględnić przepisy ochrony przeciwpożarowej, zapewnić dojazd pojazdom służb publicznych (np. Straż pożarna, Pogotowie ratunkowe, Policja, itp.);
 • umożliwienie bezpłatnego korzystania z parkingu klientom Pływalni Krytej (w tym rodzicom i opiekunom dzieci dowożonym na zajęcia w obiekcie);
 • zainstalowanie odpowiednich oznaczeń parkingowych, regulaminów, słupków, itp.;
 • wyposażenie systemu parkingowego we wszystkie uzgodnione i zaakceptowane elementy (jeśli takie będą występować);
 • dozór techniczny, serwis zapewniający stałą gotowość i ciągłość działania urządzeń technicznych (jeśli takie będą występować);
 • zapewnienie środków eksploatacyjnych systemu parkingowego: bilety jednorazowe, miesięczne abonamenty, itp.;
 • utrzymanie czystości na terenie parkingu poprzez: zamiatanie, zbieranie, i usuwanie nieczystości, odśnieżanie, itp.);
 • zapewnienie płynności ruchu pojazdów w rejonie parkingu;
 • dbałość o estetykę i funkcjonalność parkingu;
 • minimalny okres obowiązywania umowy: 24 miesięcy;
 • minimalna kwota dzierżawy uwzględniająca opłacony już podatek od nieruchomości: 1500 zł netto miesięcznie;
 • posiadać ubezpieczenie OC od prowadzonej działalności gospodarczej;
 • po ustaniu stosunku dzierżawy przywrócić przedmiot dzierżawy do stanu poprzedniego.
Dzierżawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do wpłaty kaucji w wysokości trzykrotności oferowanego czynszu na rachunek MOSiR Częstochowa. Kaucja stanowić będzie zabezpieczenie dla MOSiR na poczet zaległości w płatnościach z tytułu czynszu dzierżawnego oraz pokrycia ewentualnych strat wynikających z nieprawidłowego eksploatowania przekazanego dzierżawcy gruntu. Okres wypowiedzenia umowy to 3 miesiące. MOSiR może wypowiedzieć umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia, jeśli Dzierżawca:
a) dopuszcza się zwłoki w zapłacie czynszu dzierżawnego za okres dwóch miesięcy,
b) niszczy lub zaniedbuje dzierżawiony grunt, bądź używa go w sposób sprzeczny z umową i mimo upomnienia nie przestaje go używać w taki sposób.
 
3. Kryterium wyboru Dzierżawcy: jest wysokość oferowanego przez dzierżawcę czynszu dzierżawnego.
 
III. Pozostałe informacje:
1. Oferty z propozycją stawki miesięcznego czynszu dzierżawnego należy złożyć do dnia 29.04.2021 r. do godziny 10.00 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Częstochowie, ul. Dekabrystów 43, w zamkniętych kopertach bądź przesłać elektronicznie na adres: mosir@mosir.pl;
2. Do oferty należy dołączyć w formie opisowej lub graficznej koncepcję funkcjonowania parkingu oraz dotychczasowe doświadczenie, referencje, itp.;
3. Dzierżawca może złożyć tylko jedną ofertę;
4. Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego ogłoszenia (dodatkowe wyjaśnienia, możliwość odbycia wizji lokalnej) będą udzielane w obiekcie Pływalni Krytej, Al. Niepodległości 20/22, 42-216 Częstochowa (po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym 34/ 363 45 27) lub mailowo: plywalnia.niepodleglosci@mosir.pl;
5. Dzierżawa zostanie udzielona w formie umowy;
6. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie, w szczególności jeżeli zaoferowane oferty nie spełnią minimalnych wymagań Wydzierżawiającego;
 
Załączniki:
- załącznik nr 1 – mapa terenu, na którym kolorem czerwonym zaznaczono obszar będący przedmiotem dzierżawy.
- załącznik nr 2 – oferta do postępowania.