MOSiR Częstochowa zaprasza na:

Miejska Ślizgawka

3 Maja, 42-200 Częstochowa

Obiekt w sezonie zimowym czynny jest w godz. 11.00 – 20.00

Od 6 grudnia trwa sezon zimowy na Miejskiej Ślizgawce. Obiekt trzeci rok z rzędu funkcjonuje w parkach podjasnogórskich, na terenie Miejskich Kortów Tenisowych przy ul. 3 Maja 1. Ślizgawka w sezonie zimowym czynna jest codziennie w godz. 11.00 – 20.00. Korzystanie ze Ślizgawki oraz szatni tradycyjnie jest bezpłatne. Na miejscu czynna jest również wypożyczalnia łyżew w cenie 5 zł za godzinę od pary łyżew (3,50 zł dla posiadaczy kart: „Częstochowski senior”, „Rodzina+”, „Karta Dużej Rodziny”). Wypożyczalnia wyposażona jest w ponad 90 par łyżew w różnych rozmiarach. Najmłodsi bezpłatnie korzystać mogą z kasków ochronnych i pingwinów pomagających w jeździe na łyżwach.

Godziny otwarcia
Obiekt w sezonie zimowym czynny jest w godz. 11.00 – 20.00
Zdjęcie dekoracyjne
Wypożyczalnia łyżew
Na miejscu czynna jest również wypożyczalnia łyżew w cenie 5 zł za godzinę od pary łyżew (3,50 zł dla posiadaczy kart: „Częstochowski senior”, „Rodzina+”, „Karta Dużej Rodziny”)
Zdjęcie dekoracyjne
Darmowo na ślizgawkach:
  • Korzystanie ze Ślizgawki oraz szatni
  • Najmłodsi bezpłatnie korzystać mogą z kasków ochronnych i pingwinów pomagających w jeździe na łyżwach.
Kontakt
adres 42-217 Częstochowa, ul. 3 Maja 1
telefon 605 475 548

Cennik i harmonogram

Kliknij aby wyświetlić cennik oraz harmonogram.

Harmonogram obowiązuje od 01.07– 31.08.2020

Regulamin

Kliknij aby wyświetlić regulamin.

I. CZĘŚĆ OGÓLNA
1. Miejska Ślizgawka, zwana dalej „Ślizgawką”, jest obiektem sezonowym stanowiącym własność Gminy Miasta Częstochowa
i znajduje się w trwałym zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Częstochowie z siedzibą przy ul. Dekabrystów
43, 42-215 Częstochowa, zwanego dalej „MOSiR”.
2. Ślizgawka zlokalizowana jest na terenie Miejskich Kortów Tenisowych, ul. 3 Maja 1, 42-217 Częstochowa – obiekcie
będącym w trwałym zarządzie MOSiR, zwanym dalej „Kortami”.
3. Ślizgawka czynna jest w sezonie zimowym codziennie w godzinach od 10.00 do 20.00.
4. Przed wejściem na taflę Ślizgawki należy zapoznać się z niniejszym regulaminem i bezwzględnie przestrzegać zawartych
w nim postanowień.
5. Z uwagi na dni świąteczne, złe warunki atmosferyczne, nagromadzenie zbyt dużej ilości wody lub śniegu na tafli,
nierówności tafli itp., mogą występować przerwy w funkcjonowaniu Ślizgawki.
6. Grupy zorganizowane, składające się z dzieci i młodzieży szkolnej, muszą mieć co najmniej jednego dorosłego opiekuna
na 15 uczestników.
7. Na terenie Kortów dzieci do lat 13 mogą przebywać wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej. Opiekunowie ponoszą pełną
odpowiedzialność za powierzone ich opiece dzieci i odpowiadają za wszelkie szkody przez nie wyrządzone. Dla grup
zorganizowanych opiekunem dzieci jest osoba prowadząca zajęcia lub wyznaczony kierownik grupy.
8. Na terenie Kortów obowiązuje zakaz:
– palenia tytoniu, w tym e-papierosów i spożywania napojów alkoholowych lub innych środków odurzających;
– wnoszenia broni palnej, pneumatycznej i gazowej oraz materiałów wybuchowych i pirotechnicznych, a także noży,
bagnetów itp.;
– umieszczania reklam, transparentów i plansz oraz prowadzenia agitacji o charakterze politycznym lub marketingowym itp.
bez zgody MOSiR;
– wprowadzania i przebywania zwierząt poza psami przewodnikami osób niepełnosprawnych;
– wstępu osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.
9. Wszystkie osoby przebywające na terenie Kortów zobowiązane są do bezwzględnego podporządkowania się ogłaszanym
komunikatom i poleceniom personelu.
10. Osoby agresywne, naruszające porządek lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu Kortów.
11. Wszelka działalność zarobkowa na terenie Kortów, poza działalnością prowadzoną przez MOSiR, lub za jego zgodą, jest
zabroniona.
12. MOSiR może przetwarzać dane osobowe, w tym wizerunek osób korzystających ze Ślizgawki i uczestniczących w imprezach
na niej organizowanych, kierując się zasadami określonymi w ramach obowiązku informacyjnego, które wskazane są
w Klauzuli Informacyjnej Obiektu, stanowiącej załącznik do niniejszego regulaminu, zgodnie z podstawą prawną jaką
stanowią: ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych tzw. RODO) oraz Ustawa z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).
II. ZASADY KORZYSTANIA ZE ŚLIZGAWKI
1. Na tafli Ślizgawki może się jednocześnie znajdować maksymalnie 40 osób.
2. Szatnia przyjmuje obuwie wyłącznie w reklamówkach, plecakach, torbach.
III. ODPŁATNOŚĆ
1. Opłaty za usługi świadczone na Ślizgawce pobierane są wg obowiązującego cennika.
2. Obsługa Ślizgawki ma prawo żądać od osób, które zamierzają skorzystać z ulg cenowych, okazania stosownych, aktualnych
dokumentów potwierdzających uprawnienia do zniżek, w tym dokumentów stwierdzających tożsamość.
IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Za ewentualne szkody materialne w infrastrukturze lub wyposażeniu Kortów odpowiedzialność ponosi sprawca,
a w przypadku osób nieletnich odpowiedzialność za szkody ponoszą rodzice lub prawni opiekunowie. W przypadku grup
zorganizowanych, za skutki zachowań osób z tych grup, odpowiedzialność ponosi opiekun grupy.
2. MOSiR nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osób korzystających z Kortów, które zostaną przez nich zagubione, a także
skradzione lub zniszczone przez innych użytkowników.
3. MOSiR nie ponosi odpowiedzialności za wypadki lub negatywne skutki spowodowane nieprzestrzeganiem: przepisów prawa,
niniejszego regulaminu oraz poleceń personelu.
V. PRZEPISY KOŃCOWE
1. Znalezione przez obsługę Ślizgawki rzeczy, pozostawione lub zagubione przez korzystających ze Ślizgawki, będzie można
odebrać w szatni. Okres przechowywania znalezionych rzeczy wynosi do 30 dni od daty znalezienia.
2. Skargi i wnioski można składać do Dyrektora MOSiR.

Skip to content