Park Wypoczynkowy "Lisiniec"

ul. Księdza Augustyna Kordeckiego 99, 42-226 Częstochowa

Park Wypoczynkowy „Lisiniec” położony jest w zachodniej części miasta, w Dzielnicy „Lisiniec”, przy drodze krajowej nr 46, będącej jednocześnie trasą wylotową na Opole i dojazdem do autostrady A1. W skład Parku wchodzi obszar leśny, 3 zbiorniki wodne („Bałtyk”, „Adriatyk” i „Pacyfik”), parkingi, alejki spacerowe oraz wydzielone tereny do wypoczynku, rekreacji oraz imprez plenerowych. Powierzchnia Parku wynosi ogółem ponad 40 ha.
Przy zbiorniku „Adriatyk” usytuowane jest sezonowe kąpielisko z pawilonem plażowym i restauracją. Przy zbiorniku „Bałtyk” natomiast znajduje się wypożyczalnia sprzętu pływającego (rowery wodne, kajaki, deski SUP). Ponadto w Parku, wokół zbiorników wodnych, jest ścieżka rekreacyjna o długości ok. 2,5 km. W okresie od wiosny do jesieni funkcjonuje również skatepark, 2 korty tenisowe, park linowy oraz wydzielone miejsce na imprezy plenerowe. Ze zbiorników wodnych mogą korzystać przez cały rok wędkarze zrzeszeni w Polskim Związku Wędkarskim.

Przeczytaj pełen opis
Godziny otwarcia
Alejki spacerowe oraz miejsca do wędkowania dostępne są całą dobę. Poszczególne atrakcje na terenie Parku czynne są wg osobnych, na bieżąco udostępnianych, harmonogramów.
Kąpielisko przy zbiorniku “Adriatyk” oraz wypożyczalnia sprzętu pływającego przy zbiorniku “Bałtyk” w sezonie letnim 2024 funkcjonować będą w okresie 22.06 – 01.09.
Dane obiektu

Obiekt oferuje wiele atrakcji, szczególnie w okresie letnim. Funkcjonuje wówczas kąpielisko „Bałtyk-Adriatyk”, wypożyczalnia sprzętu pływającego, skatepark, korty tenisowe i park linowy. Szczególnie atrakcyjnie zagospodarowane jest kąpielisko z plażą z nadmorskim piaskiem, pomostami, elementami małej architektury oraz pawilonem plażowym z tarasem widokowym, pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi oraz zapleczem gastronomicznym. Funkcjonuje tam wypożyczalnia sprzętu plażowego. Oferowane są również przejażdżki gondolą. Teren kąpieliska jest oświetlony i objęty wewnętrznym monitoringiem.

Przeznaczenie

Obiekt przeznaczony jest do wypoczynku i rekreacji. Na terenie obiektu organizowane są także imprezy o charakterze muzycznym i sportowym oraz pikniki integracyjne. Zbiorniki wodne oraz teren wokół nich są wykorzystywane przez służby ratownicze (WOPR, Państwowa Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe) w ramach ćwiczeń doskonalących.

Kontakt

kierownik obiektu: Marcin Baranowicz
adres: ul. O. Augustyna Kordeckiego 99, 42-226 Częstochowa
telefon: 609 805 450
e-mail: park.lisiniec@mosir.pl

Cennik usług Wypożyczalni sprzętu pływającego.

Wykaz opłat za usługi parkingowe świadczone na parkingach administrowanych przez MOSiR w Częstochowie.

Objaśnienia:
1osoba z niepełnosprawnościami – osoba z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz dziecko do lat 16 z orzeczoną niepełnosprawnością (Osobom z niepełnosprawnościami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieciom do lat 16 z orzeczoną niepełnosprawnością przysługuje możliwość wejścia z jednym opiekunem w ramach opłaconego jednego biletu dla osób z niepełnosprawnościami. W tej sytuacji opiekun osoby z niepełnosprawnością zobowiązany jest do ustawicznego nadzoru nad tą osobą – ponadto wchodzi i opuszcza strefę naliczania czasowego wraz ze swoim podopiecznym).

2karty: „Częstochowski senior”, „Rodzina+” i „Karta Dużej Rodziny” – karty uprawniające do ulg cenowych.

Uwaga:
Obsługa obiektu ma prawo żądać od osób, które zamierzają skorzystać z ulg cenowych, okazania stosownych, aktualnych dokumentów potwierdzających uprawnienia do zniżek, w tym dokumentów stwierdzających tożsamość.

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia nr 2577.2022 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 29 grudnia 2022 r.

Park Wypoczynkowy „Lisiniec”

Park Wypoczynkowy „Lisiniec” położony jest w zachodniej części miasta w Dzielnicy Podjasnogórskiej, przy drodze krajowej nr 46, będącej jednocześnie dojazdem do autostrady A1. Na terenie Parku o pow. ponad 40 ha znajdują się 3 zbiorniki wodne („Bałtyk”, „Adriatyk” i „Pacyfik”). Przy zbiorniku „Adriatyk” usytuowane jest kąpielisko z pawilonem plażowym i restauracją. Przy zbiorniku „Bałtyk” natomiast znajduje się wypożyczalnia sprzętu pływającego (rowery wodne, kajaki, deski SUP). Ponadto w Parku jest ścieżka rekreacyjna o długości ok. 2,5 km, skatepark, 2 korty tenisowe, park linowy oraz wydzielone miejsce na imprezy plenerowe.

Dojazd samochodem do Parku jest możliwy od strony ul. Św. Jadwigi (w pobliże zbiorników „Bałtyk” i  „Pacyfik”) oraz od ul. Toruńskiej (w pobliże zbiornika „Adriatyk”). W obu lokalizacjach istnieje możliwość odpłatnego zaparkowania pojazdu. Dojazd komunikacją publiczną tylko od stronu ul. Św. Jadwigi autobusami linii nr 11 oraz 31.Dojazd samochodem do Parku jest możliwy od strony ul. Św. Jadwigi (w pobliże zbiorników „Bałtyk” i  „Pacyfik”) oraz od ul. Toruńskiej (w pobliże zbiornika „Adriatyk”). W obu lokalizacjach istnieje możliwość odpłatnego zaparkowania pojazdu. Dojazd komunikacją publiczną tylko od stronu ul. Św. Jadwigi autobusami linii nr 11 oraz 31.

Zbiorniki wodne

Ze zbiorników wodnych korzystają mieszkańcy Częstochowy i okolic, wędkarze zrzeszeni w Polskim Związku Wędkarskim oraz służby ratownicze (WOPR, Państwowa Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe) w ramach ćwiczeń doskonalących.

Rekreacja

W Parku znajduje się  Strefa Wypoczynku Adriatyk z kąpieliskiem funkcjonującym w sezonie letnim. Innym formom rekreacji służą ścieżki spacerowe, wypożyczalnia sprzętu wodnego, skate park, korty tenisowe, park linowy, plac zabaw.

Rejsy gondolą

Park lisiniecki to jedyne miejsce w okolicach Częstochowy, gdzie skorzystać można z rejsów gondolą.

Półkolonie żeglarskie

Na zbiorniku Pacyfik w wakacje odbywają się zajęcia dla dzieci i młodzieży “Lato w Mieście – Lato pod Żaglami” oraz z bezpłatnego Programu Edukacji Żeglarskiej PGE PolSailing Optymist.

Załącznik nr 10 do Zarządzenia Nr D.0400.6.2022 Dyrektora MOSiR z dnia 19.05.2022 r. (wraz z dwoma załącznikami: Regulaminem funkcjonowania Kąpieliska „Bałtyk-Adriatyk” oraz Regulaminem Wypożyczalni Sprzętu Pływającego).

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

 1. Park Wypoczynkowy „Lisiniec”, zwany dalej „Parkiem”, zlokalizowany w Częstochowie przy ul. Kordeckiego 99, jest własnością Gminy Miasta Częstochowa znajdującym się w trwałym zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
  w Częstochowie z siedzibą przy ul. Dekabrystów 43, 42-215 Częstochowa, zwanego dalej „MOSiR”.
 2. Park stanowią trzy zbiorniki wodne („Pacyfik”, „Bałtyk” i „Adriatyk”) oraz tereny zielone wraz z infrastrukturą techniczną.
 3. Park jest ogólnodostępny i otwarty całą dobę. Wstęp na jego teren jest bezpłatny.
 4. Po wejściu na teren Parku należy zapoznać się z niniejszym regulaminem i bezwzględnie przestrzegać zawartych w nim postanowień.
 5. W przypadku imprez organizowanych w Parku wszelkie zasady związane z ich organizacją, w tym prawo wstępu na teren imprezy, określa organizator w osobnym regulaminie, który nie może być sprzeczny z niniejszym regulaminem.
 6. Organizacja imprez na terenie Parku wymaga zawarcia umowy lub porozumienia z MOSiR.
 7. Wszystkie osoby przebywające na terenie Parku zobowiązane są do bezwzględnego podporządkowania się ogłaszanym komunikatom i poleceniom personelu.
 8. Osoby agresywne, naruszające porządek lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu Parku.
 9. Wszelka działalność zarobkowa na terenie Parku, poza działalnością prowadzoną przez MOSiR, lub za jego zgodą, jest zabroniona.
 10. Integralną część niniejszego regulaminu stanowią regulaminy funkcjonowania:
  – Kąpieliska „Bałtyk-Adriatyk” – Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu,
  – Wypożyczalni sprzętu pływającego – Załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
 11. MOSiR może przetwarzać dane osobowe, w tym wizerunek osób korzystających z Parku i uczestniczących w imprezach organizowanych na jego terenie, kierując się zasadami określonymi w ramach obowiązku informacyjnego, które  wskazane są w Klauzuli Informacyjnej Obiektu, stanowiącej załącznik do niniejszego regulaminu, zgodnie z podstawą prawną jaką stanowią: ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych tzw. RODO) oraz Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

II. ZASADY KORZYSTANIA Z PARKU

 1.  Na terenie Parku zabrania się:
  – spożywania alkoholu poza miejscami do tego przeznaczonymi;
  – jazdy pojazdami mechanicznymi (spalinowymi i elektrycznymi) bez zezwolenia wydanego przez MOSiR (ograniczenie nie dotyczy służb porządkowych i ratunkowych);
  – palenia ognisk bez zgody MOSiR;
  – spacerowania z psami bez uwięzi i – w przypadku psów ras uznawanych za agresywne – bez kagańca;
  – mycia pojazdów;
  – parkowania pojazdów poza wyznaczonymi strefami;
  – niszczenia: budynków, budowli, różnego rodzaju sprzętu i urządzeń małej architektury oraz zieleni;
  – zaśmiecania terenu.
 2.  Na terenie Parku, poza obszarem kąpieliska, obowiązuje zakaz kąpieli.
 3. Wędkowanie na terenie Parku dozwolone jest wyłącznie dla członków Polskiego Związku Wędkarskiego.

III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1.  Za zniszczenie lub uszkodzenie mienia znajdującego się na terenie Parku obowiązuje odpłatność w pełnej wysokości wyrządzonej szkody.
 2. Za szkody materialne odpowiedzialność ponosi sprawca. W przypadku osób nieletnich odpowiedzialność za szkody ponosi opiekun prawny.
 3. MOSiR nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osób przebywających na terenie Parku, które zostaną przez nie zagubione, a także skradzione lub zniszczone przez innych użytkowników.
 4. MOSiR nie ponosi odpowiedzialności za wypadki lub negatywne skutki spowodowane nieprzestrzeganiem: przepisów prawa, niniejszego regulaminu oraz poleceń personelu.

IV. PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Znalezione przez personel MOSiR rzeczy, pozostawione lub zagubione przez osoby przebywające na terenie Parku, będzie można odebrać u kierownika Parku. Okres przechowywania znalezionych rzeczy wynosi do 30 dni od daty znalezienia.
 2.  Skargi i wnioski można składać do Dyrektora MOSiR.

Załącznik nr 10 do Zarządzenia Nr D.0400.6.2022 Dyrektora MOSiR z dnia 19.05.2022 r.

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

 1. Kąpielisko „Bałtyk-Adriatyk”, zwane dalej „Kąpieliskiem”, zlokalizowane jest w Częstochowie w Parku Wypoczynkowym „Lisiniec” przy ul. Kordeckiego 99 przy południowym brzegu zbiornika „Adriatyk” i zarządzane jest przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie z siedzibą przy ul. Dekabrystów 43, 42-215 Częstochowa, zwany dalej „MOSiR”.
 2. Kąpielisko składa się z części wodnej i lądowej. Część wodną Kąpieliska stanowi zamknięty obszar ograniczony linią brzegową oraz drewnianym pomostem. Część lądową Kąpieliska stanowi plaża.
 3. Kąpielisko funkcjonuje w sezonie kąpielowym, którego termin corocznie uchwala Rada Miasta Częstochowy. Poza sezonem kąpielowym nie funkcjonuje.
 4. W sezonie kąpielowym Kąpielisko czynne jest codziennie w godzinach od 10.00 do 20.00. W zależności od warunków atmosferycznych, MOSiR może skrócić lub wydłużyć ww. godziny funkcjonowania.
 5. Kąpielisko jest ogólnodostępne. Wstęp na jego teren jest bezpłatny.
 6. Przed wejściem na teren Kąpieliska należy zapoznać się z niniejszym regulaminem i bezwzględnie przestrzegać zawartych w nim postanowień.
 7. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Kąpieliska zobowiązane są do bezwzględnego podporządkowania się komunikatom oraz poleceniom wydawanym przez personel MOSiR lub dyżurujących ratowników wodnych.
 8. Osoby agresywne, naruszające porządek lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu Kąpieliska.
 9. Wszelka działalność zarobkowa na terenie Kąpieliska, poza działalnością prowadzoną przez MOSiR, lub za jego zgodą, jest zabroniona.
 10. Kąpielisko objęte jest całodobowo systemem monitoringu z rejestracją obrazu. Nagrania z kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności użytkowników, którzy nie stosują się do ogólnych przepisów prawa, niniejszego regulaminu, oraz komunikatów i poleceń personelu. MOSiR gwarantuje, że monitoring prowadzony jest w sposób nienaruszający dóbr osobistych i godności użytkowników.

II. ZASADY KORZYSTANIA Z KĄPIELISKA

 1. Dzieci w wieku do lat 13. mogą przebywać na terenie Kąpieliska i kąpać się wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 2. Na terenie Kąpieliska obowiązuje zakaz:
  – wstępu osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających;
  – wypływania lub przechodzenia poza strefę Kąpieliska ograniczoną pomostem;
  – wchodzenia do wody wbrew zakazom ratowników;
  – skakania do wody;
  – zakłócania wypoczynku innym osobom;
  – wprowadzania do wody psów (nie dotyczy psów przewodników osób niepełnosprawnych podczas ich kąpieli z psem);
  – zanieczyszczania terenu Kąpieliska;
  – wrzucania do wody przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu kąpiących się.

III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Za zniszczenia dokonane na terenie Kąpieliska obowiązuje odszkodowanie w pełnej wysokości wyrządzonej szkody.
 2. Za szkody materialne odpowiedzialność ponosi sprawca, a w przypadku osób nieletnich odpowiedzialność za szkody ponoszą rodzice lub prawni opiekunowie.
 3. W przypadku grup zorganizowanych, za skutki zachowań osób z tych grup, odpowiedzialność ponosi opiekun lub kierownik grupy.
 4. MOSiR nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osób przebywających na terenie Kąpieliska, które zostaną przez nie zagubione lub zostaną skradzione albo zniszczone przez inne osoby.
 5. MOSiR nie ponosi odpowiedzialności za wypadki lub negatywne skutki spowodowane nieprzestrzeganiem: przepisów prawa, niniejszego regulaminu oraz poleceń personelu MOSiR lub dyżurujących ratowników wodnych.
 6. MOSiR nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i wszelkie inne zdarzenia z udziałem osób przebywających lub pływających poza obszarem Kąpieliska.

IV. PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Znalezione przez personel MOSiR rzeczy, pozostawione lub zagubione przez osoby przebywające na terenie Kąpieliska, będzie można odebrać w pomieszczeniu personelu MOSiR. Okres przechowywania znalezionych rzeczy wynosi do 30 dni od daty znalezienia.
 2. Skargi i wnioski można składać do Dyrektora MOSiR.

Załącznik nr 10 do Zarządzenia Nr D.0400.6.2022 Dyrektora MOSiR z dnia 19.05.2022 r.

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA  WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU PŁYWAJĄCEGO W PARKU WYPOCZYNKOWYM „LISINIEC”

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

 1. Wypożyczalnia sprzętu pływającego, zwana dalej „Wypożyczalnią”, zlokalizowana jest w Częstochowie w Parku Wypoczynkowym „Lisiniec” przy ul. Kordeckiego 99 przy wschodnim brzegu zbiornika „Bałtyk” i zarządzana jest przez
  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie z siedzibą przy ul. Dekabrystów 43, 42-215 Częstochowa, zwany dalej „MOSiR”.
 2. Wypożyczalnia funkcjonuje w sezonie kąpielowym, którego termin corocznie uchwala Rada Miasta Częstochowy. Poza sezonem kąpielowym nie funkcjonuje.
 3. Wypożyczalnia w sezonie kąpielowym czynna jest codziennie w godzinach od 10.00 do 20.00 – z tym, że sprzęt pływający jest wydawany do godz. 19.00. W zależności od warunków atmosferycznych, MOSiR może skrócić lub wydłużyć ww. godziny funkcjonowania
 4. Przed skorzystaniem z usług Wypożyczalni należy zapoznać się z niniejszym regulaminem i bezwzględnie przestrzegać zawartych w nim postanowień.
 5. Wszystkie osoby korzystające z usług Wypożyczalni zobowiązane są do bezwzględnego podporządkowania się komunikatom oraz poleceniom wydawanym przez obsługę Wypożyczalni lub dyżurujących ratowników wodnych.
 6. Osoby agresywne, naruszające porządek lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu Wypożyczalni lub obligowani do opuszczenia już zajmowanych jednostek pływających.
 7. Wszelka działalność zarobkowa na terenie Wypożyczalni lub z wykorzystaniem sprzętu pływającego, poza działalnością prowadzoną przez MOSiR, lub za jego zgodą, jest zabroniona.

II. ZASADY KORZYSTANIA Z WYPOŻYCZALNI

 1.  Sprzęt pływający mogą wypożyczać wyłącznie osoby pełnoletnie, po okazaniu dokumentu tożsamości. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać ze sprzętu pływającego tylko pod opieką osoby dorosłej.
 2. Osobom w stanie wskazującym na spożycie napojów alkoholowych lub środków odurzających sprzęt pływający nie będzie wypożyczany.
 3. Osoby korzystające ze sprzętu pływającego mają obowiązek założyć kamizelki asekuracyjne przed wejściem na pomost pływający i używać ich w trakcie korzystania ze sprzętu zgodnie z ich przeznaczeniem.
 4. Przed wejściem na pokład sprzętu pływającego należy bezwzględnie zdjąć obuwie o twardej podeszwie.
 5. Należy niezwłocznie poinformować obsługę Wypożyczalni o każdej zaistniałej nieprawidłowości, jak np. o kolizji z inną jednostką, wywróceniu się sprzętu, nieszczelności, uszkodzeniu itp.
 6. Na pokładzie sprzętu pływającego może/mogą się znajdować jednocześnie:
  – deska SUP: 1 osoba o masie ciała do 104 kg,
  – kajak: 2 osoby o wspólnej masie ogółem do 227 kg,
  – rower wodny typu „Pelikan”: 4 osoby o wspólnej masie ogółem do 351 kg,
  – rower wodny typu „Clasic”: 4 osoby o wspólnej masie ogółem do 400 kg.
 7. Zabrania się:
  – spożywania alkoholu lub innych środków odurzających podczas korzystania ze sprzętu pływającego;
  – zachowywania w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu, pasażerów i innych osób;
  – odstępowania sprzętu pływającego innym osobom;
  – wykorzystywania sprzętu pływającego niezgodnie z przeznaczeniem, w tym np. do wędkowania;
  – kąpieli podczas korzystania ze sprzętu, w tym skoków ze sprzętu pływającego do wody;
  – przybijania do brzegu w miejscach do tego nieprzeznaczonych;
  – chodzenia po pokładzie sprzętu pływającego w obuwiu o twardej podeszwie.

III. ODPŁATNOŚĆ

 1. Za wypożyczanie sprzętu pływającego obsługa Wypożyczalni pobiera opłaty zgodne z obowiązującym cennikiem.
 2. Przed wypożyczeniem sprzętu pływającego należy wpłacić kaucję w wysokości zgodnej z aktualnym cennikiem. Kaucja podlega zwrotowi w momencie oddania sprzętu w takim samym stanie jak w momencie wypożyczenia.
 3. Obsługa Wypożyczalni ma prawo żądać od osób, które zamierzają skorzystać z ulg cenowych, okazania stosownych, aktualnych dokumentów potwierdzających uprawnienia do zniżek, w tym dokumentów stwierdzających tożsamość.

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Osoba wypożyczająca odpowiedzialna jest za powierzony sprzęt pływający i ponosi koszty jego uszkodzenia lub zaginięcia.
 2. MOSiR nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osób korzystających z usług Wypożyczalni, które zostaną przez nie zagubione, zatopione lub zostaną skradzione albo zniszczone przez inne osoby.
 3. MOSiR nie ponosi odpowiedzialności za wypadki lub negatywne skutki spowodowane nieprzestrzeganiem: przepisów prawa, niniejszego regulaminu oraz poleceń obsługi Wypożyczalni lub ratowników wodnych.

V. PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Znalezione przez obsługę Wypożyczalni rzeczy, pozostawione lub zagubione przez osoby korzystające z Wypożyczalni, będzie można odebrać w kasie Wypożyczalni. Okres przechowywania znalezionych rzeczy wynosi do 30 dni od daty
  znalezienia.
 2. Skargi i wnioski można składać do Dyrektora MOSiR.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – informuje się, że:

 1.  Park Wypoczynkowy „Lisiniec”, zwany dalej „Parkiem”, zlokalizowany w Częstochowie przy ul. Kordeckiego 99, jest własnością Gminy Miasta Częstochowa, znajdującą się w trwałym zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Częstochowie z siedzibą przy ul. Dekabrystów 43, zwanego dalej „MOSiR”.
 2. Celem działalności Parku jest spełnianie funkcji terenu użyteczności publicznej umożliwiającego społeczeństwu prowadzenia zajęć i aktywności sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych i innych.
 3. Każdorazowo, gdy „Park” pozyskuje dane osobowe, ich Administratorem będzie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie z siedzibą przy ul. Dekabrystów 43 w Częstochowie.
 4. Przetwarzanie danych osobowych będzie prowadzone wyłącznie w celu realizacji usług wynikających z zakresu działalności prowadzonej przez „Park” i będzie odbywało się tak długo, jak trwa uzasadniony cel ich przetwarzania.
 5. W przypadku organizacji na terenie „Parku” wydarzeń o charakterze publicznym – MOSiR może przetwarzać dane osobowe jak również, zastrzega sobie prawo do utrwalania ich przebiegu, w formie fotorelacji przez uprzednio wskazanego pracownika. Utrwalanie może być wykorzystane w celach sprawozdawczych, dokumentacyjnych i promujących w stosunku do wizerunku osób tylko po uprzednim uzyskaniu zgody na przetwarzanie wizerunku. Z pominięciem zgody mogą być utrwalane i prezentowane jedynie zdjęcia:
  – Osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych i zawodowych.
  – Osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza /konferencja, zawody sportowe/,
  – Osoby, która użycza swojego wizerunku odpłatnie na bazie zawartej z MOSiR stosownej umowy cywilno-prawnej
 6. MOSiR może przekazać dane osobowe jedynie upoważnionym podmiotom tylko na podstawie przepisów prawa, a także regulacji ogólnego rozporządzenia w ramach zasad powierzania danych osobowych.
 7. W przypadku przekazania danych osobowych, MOSiR gwarantuje każdej osobie prawo: dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w momencie uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r..
 8. Każdorazowo kiedy w ramach działalności „Parku” – MOSiR pozyska dane osobowe nie będzie ich poddawał przetwarzaniu w formie profilowania.
 9. W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się z Dyrekcją MOSiR Częstochowa pod nr.tel.: +48/34 372 07 83 lub z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail: iodo@mosir.pl.