Sztuczne Lodowisko

ul. Boya – Żeleńskiego 6/8, 42-217 Częstochowa

Sztuczne Lodowisko zlokalizowane jest w centrum miasta w sąsiedztwie dworców PKP i PKS. W 2018 roku powstało zadaszenie i dzięki temu bardzo poprawiły się warunki korzystania z obiektu. Może on funkcjonować w każdych warunkach pogodowych: zimą jako lodowisko, a w pozostałych porach roku jako kompleks boisk wielofunkcyjnych.

Przeczytaj pełen opis
Godziny otwarcia

Obiekt jest czynny codziennie, 7 dni w tygodniu, od godziny 8.00 do 22.00.

W sezonie zimowym tafla lodowiska udostępniana jest w godz. 10.00 – 20.00.

Przerwy na czyszczenie lodu odbywają się w godz.: 12.30 – 13.00, 15.00 – 15.30 i 17.30 – 18.00.

Dane obiektu

Elementy Sztucznego Lodowiska:
1) budynek administracyjno-szatniowy, w którym znajdują się: szatnie z zapleczem sanitarnym, pomieszczenia administracyjne, magazynowe i techniczne (warsztat), wypożyczalnia łyżew, kasków i przyrządów do nauki jazdy na łyżwach;
2) boisko piłkarskie ze sztuczną murawą o wymiarach 21 x 37 m, dwa korty do gry tenisa ziemnego, boisko do koszykówki, boisko do siatkówki;
3) trybuny na 714 miejsc siedzących;
4) agregat mrożeniowy firmy Climaveneta;
5) lodowisko lub boiska oświetlane są lampami ledowymi w ilości 50 szt., które włączane są sekcjami;
6) garaż dla rolb (pojazdy do konserwacji tafli lodowej).

Przeznaczenie

Obiekt przez cały rok przeznaczony jest głównie dla klientów indywidualnych.  Zimą funkcjonuje Szkółka Łyżwiarska, czyli zajęcia prowadzone przez instruktorów łyżwiarstwa. Na lodowisku trenują również lokalne, amatorskie drużyny hokejowe. W sezonie letnim obiekt funkcjonuje jako kompleks boisk wielofunkcyjnych.

Kontakt

kierownik obiektu: Sylwester Ładniak
adres: ul. Boya-Żeleńskiego 6/8, 42-217 Częstochowa,
telefony: 34 360 60 65, 603 267 090
e-mail: lodowisko@mosir.pl

Akceptujemy karty:

Sezon zimowy
Sezon letni
Sala gimnastyczna
Sezon zimowy
Sezon letni - płatność tylko gotówką
Sala gimnastyczna

Opłaty dodatkowe:
– za przedłużony czas pobytu na lodowisku: 0,40 zł za każdą rozpoczętą 1 minutę;
– za przedłużony czas wypożyczenia łyżew: 0,20 zł za każdą rozpoczętą 1 minutę;
– za przedłużony czas wypożyczenia przyrządu do nauki jazdy na łyżwach: 0,20 zł za każdą rozpoczętą 1 minutę;
– za wydanie karty wspólnej płatności: 6,00 zł;
– za zgubienie kluczyka do szafki: 20,00 zł;
– za zgubienie chipa – breloka: 30,00 zł;
– blokada zagubionej lub skradzionej karty wspólnej płatności: bezpłatnie.

Objaśnienia:
¹osoba z niepełnosprawnościami – osoba z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz dziecko do lat 16 z orzeczoną niepełnosprawnością (Osobom z niepełnosprawnościami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieciom do lat 16 z orzeczoną niepełnosprawnością przysługuje możliwość wejścia z jednym opiekunem w ramach opłaconego jednego biletu dla osób z niepełnosprawnościami. W tej sytuacji opiekun osoby z niepełnosprawnością zobowiązany jest do ustawicznego nadzoru nad tą osobą – ponadto wchodzi i opuszcza strefę naliczania czasowego wraz ze swoim podopiecznym).

2karty: „Częstochowski senior”, „Rodzina+” i „Karta Dużej Rodziny” – karty uprawniające do ulg cenowych.

2karta wspólnej płatności na wybranych obiektach MOSiR w Częstochowie – zasady korzystania określa odrębny regulamin.

Uwaga:
Obsługa obiektu ma prawo żądać od osób, które zamierzają skorzystać z ulg cenowych, okazania stosownych, aktualnych dokumentów potwierdzających uprawnienia do zniżek, w tym dokumentów stwierdzających tożsamość.

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia nr 22.2024 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 17 maja 2024 r.

Sztuczne Lodowisko

Zmodernizowane lodowisko zlokalizowane jest przy ul. Boya – Żeleńskiego 6/8.  W latach 2010-2011 obiekt poddano gruntownemu remontowi. Zmieniła się elewacja zewnętrzna budynku administracyjno-sportowego, wewnątrz wymieniono wszystkie instalacje, powstały nowe sanitariaty, pomieszczenia zyskały nowy wystrój, zmieniony został układ ciągów komunikacyjnych. Ponadto, zmodernizowane zostało oświetlenie płyty lodowiska, boisk i terenu, wybudowano nowe zaplecze techniczno-magazynowe, wykonano nowe ogrodzenie całego obiektu, nasadzona została dodatkowa  zieleń. Obiekt stał się nowoczesny i wielofunkcyjny. Inwestorem była Gmina Miasto Częstochowa. Projekt współfinansowała  Unia Europejska. Nowością dla klientów korzystających z lodowiska jest możliwość pozostawienia ubrań w indywidualnych, zamykanych szafkach. Organizacji imprez sprzyja przebudowana trybuna, mieszcząca ponad siedemset siedzisk. W celu poprawy i zagwarantowania klientom wysokiej jakości oferowanych usług obiekt wyposażony jest w elektroniczny system obsługi klienta (ESOK). Zimą funkcjonuje również Szkółka Łyżwiarska, czyli zajęcia prowadzone przez instruktorów łyżwiarstwa. Natomiast osoby umiejące jeździć na łyżwach mogą spróbować swoich sił w Sztafecie Łyżwiarskiej. W sezonie letnim obiekt zmienia się w kompleks boisk wielofunkcyjnych. W zależności od potrzeb do dyspozycji są dwa korty tenisowe, duże bądź małe boisko do piłki nożnej, dwa boiska do siatkówki oraz boisko do koszykówki. Dzięki temu obiekt jest chętnie wykorzystywany do organizacji wielu ciekawych imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w piłkę nożną, siatkówkę, koszykówkę i w tenisa.

Najbardziej dogodny dojazd komunikacją miejską to transport tramwajem, ale także autobusami kilku linii. Przystanki usytuowane są w bliskiej odległości od Lodowiska, przy Al. Wolności (tramwajowe i autobusowe) oraz przy ul. Jana III Sobieskiego (tylko autobusowe).

Organizowanie imprez

W sezonie letnim, dzięki wielofunkcyjności obiekt jest chętnie wykorzystywany do organizacji wielu ciekawych imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w piłkę nożną, siatkówkę, koszykówkę i w tenisa.

Wypożyczalnia

W sezonie zimowym na Lodowisku funkcjonuje wypożyczalnia łyżew i przyrządów do nauki jazdy na łyżwach. Najmłodsi bezpłatnie wypożyczyć mogą również kaski ochronne.

Lokalizacja

Dogodna lokalizacja sprawia, że na Lodowisko łatwo i szybko dostać się można z każdego miejsca w Częstochowie transportem prywatnym lub publicznym.

Inwestycje

W latach 2010-2011 obiekt poddano gruntownemu remontowi. Inwestorem była Gmina Miasto Częstochowa. Projekt współfinansowała  Unia Europejska. W 2018 roku Sztuczne Lodowisko zyskało zadaszenie, od tej chwili obiekt może funkcjonować bez przerw cały rok w każdych warunkach pogodowych.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr D.0400.13.2023 Dyrektora MOSiR z dnia 27.10.2023 r.

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

 1. Obiekt funkcjonujący w sezonie zimowym jako Sztuczne Lodowisko, a poza sezonem zimowym jako Boiska Wielofunkcyjne,
  zwany dalej „Obiektem”, zlokalizowany w Częstochowie przy ul. Boya-Żeleńskiego 6/8, jest własnością Gminy Miasta
  Częstochowa, znajdującym się w trwałym zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Częstochowie z siedzibą przy
  ul. Dekabrystów 43, 42-215 Częstochowa, zwanego dalej „MOSiR”.
 2. Przed wejściem na taflę lodową lub na boiska należy zapoznać się z niniejszym regulaminem i bezwzględnie przestrzegać
  zawartych w nim postanowień.
 3. Grupy zorganizowane, składające się z dzieci i młodzieży szkolnej, muszą mieć co najmniej jednego dorosłego opiekuna
  na 15 uczestników. Opiekun odpowiada za grupę przez cały czas przebywania jej na terenie Obiektu.
 4. Dziecko do lat 13. może przebywać na terenie Obiektu wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej. Opiekun ponosi pełną
  odpowiedzialność za powierzone opiece dziecko/dzieci i odpowiada za wszelkie szkody przez nie wyrządzone. Dla grup
  zorganizowanych opiekunem dzieci jest osoba prowadząca zajęcia lub wyznaczony kierownik grupy
 5. Na terenie Obiektu obowiązuje zakaz:
  – palenia tytoniu, w tym e-papierosów i spożywania napojów alkoholowych lub innych środków odurzających;
  – wnoszenia broni palnej, pneumatycznej i gazowej oraz materiałów wybuchowych i pirotechnicznych, a także noży,
  bagnetów itp.;
  – umieszczania reklam, transparentów i plansz oraz prowadzenia agitacji o charakterze politycznym lub marketingowym itp.
  bez zgody MOSiR;
  – wprowadzania i przebywania zwierząt poza psami przewodnikami osób z niepełnosprawnościami;
  – wstępu osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.
 6. Wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu zobowiązane są do bezwzględnego podporządkowania się ogłaszanym
  komunikatom i poleceniom personelu.
 7. Osoby agresywne, naruszające porządek lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu Obiektu.
 8. Wszelka działalność zarobkowa na terenie Obiektu, poza działalnością prowadzoną przez MOSiR, lub za jego zgodą, jest
  zabroniona.
 9. Obiekt jest monitorowany w sposób ciągły. Nagrania z kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności
  użytkowników, którzy nie stosują się do ogólnych przepisów prawa, niniejszego regulaminu oraz komunikatów i poleceń
  personelu. MOSiR gwarantuje, że monitoring prowadzony jest w sposób nienaruszający dóbr osobistych i godności
  użytkowników.
 10. MOSiR może przetwarzać dane osobowe, w tym wizerunek osób korzystających z Obiektu i uczestniczących w imprezach
  na nim organizowanych, kierując się zasadami określonymi w ramach obowiązku informacyjnego, które wskazane są
  w Klauzuli Informacyjnej Obiektu, stanowiącej załącznik do niniejszego regulaminu, zgodnie z podstawą prawną jaką
  stanowią: ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie
  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych tzw. RODO) oraz Ustawa z dnia 10 maja
  2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

II. ZASADY KORZYSTANIA ZE SZTUCZNEGO LODOWISKA

 1. Do korzystania z Obiektu uprawnione są osoby posiadające ważny bilet wstępu lub w inny sposób są uprawnione
  do korzystania z usług Obiektu i przy wejściu – w kasie – otrzymały tzw. chip-brelok, który umożliwia wejście w strefę
  naliczania opłat.
 2. Jeden pełnoletni opiekun dziecka do 13. roku życia, nie korzystający z tafli lodowiska, ma prawo do otrzymania
  darmowego biletu. Opiekun wchodzi i opuszcza strefę płatną wraz z dzieckiem, nad którym sprawuje opiekę.
 3. Na tafli lodowej Obiektu może się jednocześnie znajdować maksymalnie 250 osób.
 4. Osoby znajdujące się w złym stanie zdrowia i o słabej sprawności fizycznej, a także kobiety w ciąży, powinny korzystać z usług
  Obiektu ze szczególną ostrożnością, stosownie do ich stanu zdrowia i umiejętności. MOSiR nie ponosi odpowiedzialności
  za skutki zdrowotne spowodowane korzystaniem z usług Obiektu przez ww. osoby.
 5. MOSiR może całkowicie lub częściowo ograniczyć możliwość korzystania z tafli lodowej Obiektu w przypadku zaistnienia
  takiej konieczności (równanie tafli lodowej, wypadek na lodzie, awaria układu chłodzenia, awaria systemu oświetlenia itp.).

III. ZASADY KORZYSTANIA Z BOISK WIELOFUNKCYJNYCH

 1. Do korzystania z Obiektu upoważnione są osoby posiadające ważny bilet wstępu lub w inny sposób są uprawnione
  do korzystania z usług Obiektu.
 2. MOSiR może całkowicie lub częściowo ograniczyć możliwość korzystania z boisk w przypadku zaistnienia takiej konieczności
  (wypadek na boisku, awaria systemu oświetlenia, itp.).

IV. ODPŁATNOŚĆ

 1. Opłaty za usługi świadczone na Obiekcie pobierane są wg obowiązującego cennika.
 2. Obsługa obiektu ma prawo żądać od osób, które zamierzają skorzystać z ulg cenowych, okazania stosownych, aktualnych
  dokumentów potwierdzających uprawnienia do zniżek, w tym dokumentów stwierdzających tożsamość.
 3. Zasady korzystania z Karty wspólnej płatności, która umożliwia zakup biletu wstępu z rabatem, określa odrębny Regulamin
  ustanowiony Zarządzeniem Dyrektora MOSiR.

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Za ewentualne szkody materialne w infrastrukturze lub wyposażeniu Obiektu odpowiedzialność ponosi sprawca,
  a w przypadku osób nieletnich odpowiedzialność za szkody ponoszą rodzice lub prawni opiekunowie. W przypadku grup
  zorganizowanych, za skutki zachowań osób z tych grup, odpowiedzialność ponosi opiekun grupy.
 2. MOSiR nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osób korzystających z Obiektu, które zostaną przez nich zagubione, a także
  skradzione lub zniszczone przez innych użytkowników.
 3. MOSiR nie ponosi odpowiedzialności za wypadki lub negatywne skutki spowodowane nieprzestrzeganiem: przepisów prawa,
  niniejszego regulaminu oraz poleceń personelu.

VI. PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Osoby prowadzące zajęcia sportowe lub rehabilitacyjne powinny posiadać stosowne, aktualne uprawnienia.
 2. MOSiR może kontrolować wszystkie prowadzone na terenie Obiektu zajęcia, a w razie stwierdzonych uchybień – zakazać
  wskazanej osobie dalszego korzystania z Obiektu, bez prawa do odszkodowania dla kontrolowanego.
 3. Zakup biletu oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu.
 4. Znalezione przez obsługę Obiektu rzeczy, pozostawione lub zagubione przez korzystających z Obiektu, będzie można
  odebrać u kierownika Obiektu lub w wypożyczalni łyżew. Okres przechowywania znalezionych rzeczy wynosi do 30 dni
  od daty znalezienia.
 5. Skargi i wnioski można składać do Dyrektora MOSiR.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – informuje się, że:

 1. Sztuczne Lodowisko / Boisko Wielofunkcyjne /dalej zwane: Lodowiskiem Wielofunkcyjnym/ jest obiektem administrowanym przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie, z siedzibą przy ul. Dekabrystów 43.
 2. Celem działalności Lodowiska Wielofunkcyjnego jest spełnianie funkcji obiektu użyteczności publicznej umożliwiającego społeczeństwu prowadzenia aktywności sportowo – rekreacyjnej.
 3. Każdorazowo, gdy Lodowisko Wielofunkcyjne pozyskuje dane osobowe, ich Administratorem będzie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie z siedzibą przy ul. Dekabrystów 43 w Częstochowie.
 4. Przetwarzanie danych osobowych będzie prowadzone wyłącznie w celu realizacji usług wynikających z zakresu działalności prowadzonej przez Lodowisko Wielofunkcyjne i będzie odbywało się tak długo, jak trwa uzasadniony cel ich przetwarzania.
 5. W przypadku organizacji na Lodowisku Wielofunkcyjnym wydarzeń o charakterze publicznym – MOSiR może przetwarzać dane osobowe jak również, zastrzega sobie prawo do utrwalania ich przebiegu, w formie fotorelacji przez uprzednio wskazanego pracownika. Utrwalanie może być wykorzystane w celach sprawozdawczych, dokumentacyjnych i promujących w stosunku do wizerunku osób tylko po uprzednim uzyskaniu zgody na przetwarzanie wizerunku. Z pominięciem zgody mogą być utrwalane i prezentowane jedynie zdjęcia:
  a) Osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych i zawodowych.
  b) Osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza /konferencja, zawody sportowe/,
  c) Osoby, która użycza swojego wizerunku odpłatnie na bazie zawartej z MOSiR stosownej umowy cywilno-prawnej
 6. MOSiR może przekazać dane osobowe jedynie upoważnionym podmiotom tylko na podstawie przepisów prawa, a także regulacji ogólnego rozporządzenia w ramach zasad powierzania danych osobowych.
 7. W przypadku przekazania danych osobowych, MOSiR gwarantuje każdej osobie prawo: dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w momencie uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r..
 8. Każdorazowo kiedy w ramach działalności Lodowiska Wielofunkcyjnego – MOSiR pozyska dane osobowe nie będzie ich poddawał przetwarzaniu w formie profilowania.
 9. W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się z Dyrekcją MOSiR Częstochowa pod nr.tel.: +48/34 372 07 83 lub z Inspektorem Ochrony
  Danych Osobowych pod adresem e-mail: iodo@mosir.pl.