Miejski Stadion Piłkarski

ul. Loretańska 20, 42-226 Częstochowa

Stadion został oddany do użytku w roku 2012, a od 4 stycznia 2016 roku znajduje się w trwałym zarządzie MOSiR w Częstochowie. Wcześniej inwestorem, właścicielem i administratorem Stadionu był Klub Sportowy „Skra Częstochowa”. Obecnie to główny użytkownik obiektu. Stadion w latach 2022/2023 został poddany gruntownej modernizacji, w ramach której:

– naprawiono system odwodnienia nawierzchni boiska piłkarskiego,
– wykonano instalację elektrycznego podgrzewanie płyty boiska,
– wymieniono na nową sztuczną nawierzchnię boiska,
– uzupełniono oświetlenie boiska o dodatkowe 4 nowe maszty z oświetleniem ledowym.
– znacznie rozbudowano, nadbudowano i przebudowano budynek administracyjno-szatniowy.

Przeczytaj pełen opis
Godziny otwarcia

Obiekt jest czynny codziennie, 7 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do 22.00, a w soboty i niedziele od 8.00 do 20.00.

Dane obiektu

W skład obiektu wchodzą:
– dwupiętrowy budynek administracyjno-szatniowy;
– boisko piłkarskie ze sztuczną murawą, z polem gry o wymiarach 105 m x 68 m z systemem nawadniającym i elektrycznym systemem podgrzewania;
– 8 masztów oświetleniowych, w tym 4 z lampami metalohalogenkowymi i 4 z lampami ledowymi;
– trybuna przy budynku dla dziennikarzy i ViP-ów na 50 miejsc;
– 1 kontener magazynowy.

Przeznaczenie

Obiekt przeznaczony jest do rozgrywania meczów, turniejów, sparingów oraz organizowania treningów w piłce nożnej.

Kontakt

kierownik obiektu: Marcin Świtała (zastępca dyrektora ds. technicznych),
adres: ul. Loretańska 20, 42-226 Częstochowa,
telefony: 609 329 990
e-mail: stadion.loretanska@mosir.pl

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia nr 22.2024 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 17 grudnia 2024 r.

Stadion został oddany do użytku w roku 2012, a od 4 stycznia 2016 roku znajduje się w trwałym zarządzie MOSiR w Częstochowie. Wcześniej inwestorem, właścicielem i administratorem Stadionu był Klub Sportowy „Skra Częstochowa”. Obecnie to główny użytkownik obiektu. Stadion w latach 2022/2023 został poddany gruntownej modernizacji, w ramach której:

– naprawiono system odwodnienia nawierzchni boiska piłkarskiego,
– wykonano instalację elektrycznego podgrzewanie płyty boiska,
– wymieniono na nową sztuczną nawierzchnię boiska,
– uzupełniono oświetlenie boiska o dodatkowe 4 nowe maszty z oświetleniem ledowym.
– znacznie rozbudowano, nadbudowano i przebudowano budynek administracyjno-szatniowy.

Stadion znajduje się w Dzielnicy Podjasnogórskiej. Dojazd samochodem jest możliwy od strony ul. gen. Kazimierza Pułaskiego – ulicą św. Andrzeja, a od strony ul. św. Augustyna – ulicą Loretańską. Dojazd komunikacją publiczną autobusami linii nr 23, której przystanki usytuowane są wzdłuż ul. gen. Kazimierza Pułaskiego. Aktualnie trwają prace drogowe, które umożliwią wygodny dojazd do obiektu od strony nowej drogi łączącej ul. Pułaskiego i ul. św. Barbary/Główną/św. Jadwigi.

Budynek administracyjno-szatniowy

Trzykondygnacyjny budynek administracyjno-szatniowy o powierzchni użytkowej 1 010,44 m2, kubaturze 4.409 m3, długości 49,76 m i wysokości 11,54 m, w którym znajdują się:
– szatnie z zapleczem sanitarnym dla zawodników i trenerów,
– pokój z łazienką dla sędziów,
– sala ćwiczeń – siłownia,
– gabinet fizjoterapii, sale konferencyjne,
– pomieszczenia: administracyjne, socjalne, magazynowe i techniczne (kotłownia gazowa, serwerownia, pomieszczenie monitoringu) oraz warsztat z garażem na sprzęt do pielęgnacji boiska.

Boisko piłkarskie

Boisko piłkarskie ze sztuczną murawą, z polem gry o wymiarach 105 m x 68 m z systemem nawadniającym i elektrycznym systemem podgrzewania (całkowita powierzchnia ze sztuczną murawą wynosi 8 833,50 m2 (117 m x 75,50 m)

Widownia

Trybuna przy budynku dla dziennikarzy i VIP-ów na 50 miejsc.

Oświetlenie

8 masztów oświetleniowych, w tym 4 z lampami metalohalogenkowymi w narożnikach boiska o wysokości 26 m każdy i 4 z lampami ledowymi, które są równomiernie rozmieszczone po obu stronach dłuższych boków boiska o wysokości 18 m, w tym jeden maszt znajduje się na dachu budynku (natężenie oświetlenia boiska wynosi łącznie 1 400 lx)

Załącznik nr 8 do Zarządzenia Nr D.0400.6.2022 Dyrektora MOSiR z dnia 19.05.2022 r.

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

 1. Miejski Stadion Piłkarski, zwany dalej „Stadionem”, położony w Częstochowie przy ul. Loretańskiej 20, jest własnością Gminy Miasta Częstochowa, znajdującym się w trwałym zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Częstochowie z siedzibą przy ul. Dekabrystów 43, 42-215 Częstochowa, zwanego dalej „MOSiR”.
 2. Przed wejściem na teren Stadionu należy zapoznać się z niniejszym regulaminem i bezwzględnie przestrzegać zawartych w nim postanowień.
 3. W czasie meczów i innych imprez organizowanych na Stadionie wszelkie zasady związane z ich organizacją, w tym prawo wstępu na Stadion, określa organizator w osobnym regulaminie, który nie może być sprzeczny z niniejszym regulaminem.
 4. W czasie, gdy na Stadionie nie odbywają się imprezy, do korzystania z niego uprawnione są wyłącznie grupy zorganizowane i osoby indywidualne, które uzyskały zgodę MOSiR i zapoznały się z niniejszym regulaminem, a małoletni pozostają pod opieką osób dorosłych.
 5. Na terenie Stadionu obowiązuje zakaz:
  – palenia tytoniu, w tym e-papierosów oraz wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych lub innych środków
  odurzających;
  – wnoszenia broni palnej, pneumatycznej i gazowej oraz materiałów wybuchowych i pirotechnicznych, a także noży,
  bagnetów itp.;
  – umieszczania reklam, transparentów i plansz oraz prowadzenia agitacji o charakterze politycznym lub marketingowym itp.
  bez zgody MOSiR;
  – wprowadzania i przebywania zwierząt poza psami przewodnikami osób z niepełnosprawnościami;
  – wstępu osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.
 6. Wszystkie osoby przebywające na terenie Stadionu zobowiązane są do podporządkowania się poleceniom służb porządkowych i pracowników MOSiR.
 7. Osoby agresywne, naruszające porządek lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu Stadionu.
 8. Wszelka działalność zarobkowa na terenie Stadionu, poza działalnością prowadzoną przez MOSiR lub za jego zgodą, jest zabroniona.
 9. Teren Stadionu objęty jest całodobowo systemem monitoringu z rejestracją obrazu. Nagrania z kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności użytkowników, którzy nie stosują się do ogólnych przepisów prawa, niniejszego regulaminu, oraz komunikatów i poleceń personelu. MOSiR gwarantuje, że monitoring prowadzony jest w sposób nienaruszający dóbr osobistych i godności użytkowników.
 10. MOSiR może przetwarzać dane osobowe, w tym wizerunek osób korzystających ze Stadionu i uczestniczących w imprezach organizowanych na jego terenie, kierując się zasadami określonymi w ramach obowiązku informacyjnego, które wskazane są w Klauzuli Informacyjnej Obiektu, stanowiącej załącznik do niniejszego regulaminu, zgodnie z podstawą prawną jaką stanowią: ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o  ochronie danych tzw. RODO) oraz Ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

II. ZASADY KORZYSTANIA ZE STADIONU

 1. Kluby sportowe, szkoły i inne grupy zorganizowane mogą prowadzić zajęcia wyłącznie pod kierunkiem trenera, instruktora, nauczyciela wychowania fizycznego lub innej osoby odpowiedzialnej za grupę, która posiada stosowne, aktualne uprawnienia. Opiekunowie grup są zobowiązani do pouczenia swoich podopiecznych o zasadach korzystania ze Stadionu.
 2. Dzieci do lat 13 mogą przebywać na terenie Stadionu wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich. Opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za powierzone ich opiece dzieci i odpowiadają za wszelkie szkody przez nie wyrządzone. Dla grup zorganizowanych opiekunem dzieci jest osoba prowadząca zajęcia lub wyznaczony kierownik grupy.
 3. Osoby trenujące na Stadionie mają prawo korzystać z określonych pomieszczeń i sprzętu znajdującego się na wyposażeniu Stadionu wyłącznie za zgodą i wiedzą obsługi – pracowników MOSiR.
 4. Prawo wjazdu samochodem i parkowania na terenie Stadionu wymaga zgody MOSiR.

III. ODPŁATNOŚĆ

 1. Stadion udostępniany jest odpłatnie, zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 2. Faktury za usługi świadczone na Stadionie można otrzymać jedynie na podstawie wcześniej zawartej umowy z MOSiR lub na podstawie przedłożonych paragonów fiskalnych.

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Za ewentualne szkody materialne w infrastrukturze lub wyposażeniu Stadionu odpowiedzialność ponosi sprawca, a w przypadku osób nieletnich odpowiedzialność za szkody ponoszą rodzice lub prawni opiekunowie. W przypadku grup zorganizowanych, za skutki zachowań osób z tych grup, odpowiedzialność ponosi opiekun grupy.
 2. MOSiR nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osób korzystających ze Stadionu, które zostaną przez nich zagubione, a także skradzione lub zniszczone przez innych użytkowników.
 3. MOSiR nie ponosi odpowiedzialności za wypadki lub negatywne skutki spowodowane nieprzestrzeganiem: przepisów prawa, niniejszego regulaminu oraz poleceń personelu.

V. PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Osoby prowadzące zajęcia sportowe lub rekreacyjne powinny posiadać stosowne, aktualne uprawnienia.
 2. MOSiR może kontrolować wszystkie prowadzone na Stadionie zajęcia, a w razie stwierdzonych uchybień – zakazać wskazanej osobie dalszego korzystania ze Stadionu, bez prawa do odszkodowania dla kontrolowanego.
 3. Znalezione przez pracowników MOSiR rzeczy, pozostawione lub zagubione przez użytkowników Stadionu będzie można odebrać w portierni. Okres przechowywania znalezionych rzeczy wynosi do 30 dni od daty znalezienia.
 4. Skargi i wnioski można składać do Dyrektora MOSiR.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – informuje się, że:

 1. Zarządcą Miejskiego Stadionu Piłkarskiego /dalej: MSP/ przy ul. Loretańskiej 20 w Częstochowie jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie z siedzibą przy ul. Dekabrystów 43.
 2. Celem działalności MSP jest prowadzenie zajęć sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych i innych, które odbywają się na obiekcie według harmonogramu ustalanego przez Zarządcę.
 3. Każdorazowo, gdy MSP pozyskuje dane osobowe, ich Administratorem będzie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie z siedzibą przy ul. Dekabrystów 43 w Częstochowie.
 4. Przetwarzanie danych osobowych będzie prowadzone wyłącznie w celu realizacji usług wynikających z zakresu działalności prowadzonej przez MSP i będzie odbywało się tak długo, jak trwa uzasadniony cel ich przetwarzania.
 5. W przypadku organizacji przez MSP wydarzeń o charakterze publicznym – MOSiR może przetwarzać dane osobowe jak również, zastrzega sobie prawo do utrwalania ich przebiegu, w formie fotorelacji przez uprzednio wskazanego pracownika. Utrwalanie może być wykorzystane w celach sprawozdawczych, dokumentacyjnych i promujących w stosunku do wizerunku osób tylko po uprzednim uzyskaniu zgody na przetwarzanie wizerunku.
  Z pominięciem zgody mogą być utrwalane i prezentowane jedynie zdjęcia:
  a) Osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych i zawodowych.
  b) Osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza /konferencja, zawody sportowe/,
  c) Osoby, która użycza swojego wizerunku odpłatnie na bazie zawartej z MOSiR stosownej umowy cywilno-prawnej adres 42-226 Częstochowa, LORETAŃSKA 20 telefon +48/34 310 39 85, 609 329 990, stadion.skra@mosir.pl

Elementy Miejskiego Stadionu Piłkarskiego:
1) trzykondygnacyjny budynek administracyjno-szatniowy o powierzchni użytkowej 1 010,44 m2, kubaturze 4.409 m3, długości 49,76 m i wysokości 11,54 m, w którym znajdują się: szatnie z zapleczem sanitarnym dla zawodników i trenerów, pokój z łazienką dla sędziów, sala ćwiczeń – siłownia, gabinet fizjoterapii, sale konferencyjne, pomieszczenia: administracyjne, socjalne, magazynowe i techniczne (kotłownia gazowa, serwerownia, pomieszczenie monitoringu) oraz warsztat z garażem na sprzęt do pielęgnacji boiska;
2) boisko piłkarskie ze sztuczną murawą, z polem gry o wymiarach 105 m x 68 m z systemem nawadniającym i elektrycznym systemem podgrzewania (całkowita powierzchnia ze sztuczną murawą wynosi 8 833,50 m2 (117 m x 75,50 m);
3) 8 masztów oświetleniowych, w tym 4 z lampami metalohalogenkowymi w narożnikach boiska o wysokości 26 m każdy i 4 z lampami ledowymi, które są równomiernie rozmieszczone po obu stronach dłuższych boków boiska o wysokości 18 m, w tym jeden maszt znajduje się na dachu budynku (natężenie oświetlenia boiska wynosi łącznie 1 400 lx)
4) trybuna przy budynku dla dziennikarzy i VIP-ów na 50 miejsc;
5) 1 kontener magazynowy;
6) piłkochwyty na całej długości i szerokości boiska oraz ogrodzenie zewnętrzne obiektu.