Miejski Stadion Piłkarski - Loretańska

ul. Loretańska 20, 42-226 Częstochowa

Stadion został oddany do użytku w roku 2012, a od 4 stycznia 2016 r. znajduje się w trwałym zarządzie MOSiR w Częstochowie. Wcześniej inwestorem, właścicielem i administratorem stadionu był Klub Sportowy „Skra Częstochowa”. Obecnie to główny użytkownik obiektu.

Przeczytaj pełen opis
Godziny otwarcia

Obiekt jest czynny codziennie, 7 dni w tygodniu, od godziny 8.00 do 22.00.
(Na czas przebudowy obiekt jest nieczynny)

Dane obiektu (obiekt w trakcie gruntownej przebudowy)

W skład obiektu wchodzą:
– budynek administracyjno-szatniowy (aktualnie w trakcie rozbudowy, nadbudowy i przebudowy),
– boisko piłkarskie ze sztuczną murawą o wymiarach 105 m x 68 m (w trakcie wymiany nawierzchni, odwodnienia i montażu podgrzewania),
– trybuny na 955 miejsc siedzących (w trakcie demontażu i montażu nowej trybuny),
– 4 maszty oświetleniowe o wysokości 26 m (w trakcie dostawiania 2 kolejnych i 2 punktów oświetleniowych z dachu budynku),
– 4 kontenery szatniowe i 1 kontener magazynowy (wynajęte tymczasowo – do czasu zakończenia przebudowy budynku administracyjno-szatniowego).

Przeznaczenie

Obiekt przeznaczony jest do rozgrywania meczów, turniejów, sparingów oraz organizowania treningów w piłce nożnej.

Kontakt

kierownik obiektu: Marcin Świtała (zastępca dyrektora ds. technicznych),
adres: ul. Loretańska 20, 42-226 Częstochowa,
telefony: 609 329 990
e-mail: stadion.skra@mosir.pl

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia nr 2577.2022 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 29 grudnia 2022 r.

Miejski Stadion Piłkarski – Loretańska

Stadion został oddany do użytku w roku 2012, a od 4 stycznia 2016 r. znajduje się w trwałym zarządzie MOSiR w Częstochowie. Wcześniej inwestorem, właścicielem i administratorem stadionu był Klub Sportowy „Skra Częstochowa”. Obecnie to główny użytkownik obiektu.

Stadion znajduje się w Dzielnicy Podjasnogórskiej. Dojazd samochodem jest możliwy od strony ul. gen. Kazimierza Pułaskiego – ulicą św. Andrzeja, a od strony ul. św. Augustyna – ulicą Loretańską. Dojazd komunikacją publiczną autobusami linii nr 23, której przystanki usytuowane są wzdłuż ul. gen. Kazimierza Pułaskiego. (Aktualnie trwają prace drogowe, które umożliwią wygodny dojazd do obiektu od strony nowej drogi łączącej ul. Pułaskiego i ul. św. Barbary/Główną/św. Jadwigi).

Budynek administracyjno-szatniowy (aktualnie w trakcie rozbudowy, nadbudowy i przebudowy), w którym znajdują się:

– szatnie z zapleczem sanitarnym dla zawodników i trenerów,
– pokój z łazienką dla sędziów,
– sala konferencyjna,
– pomieszczenia administracyjne, magazynowe i techniczne (kotłownia gazowa).

Boisko piłkarskie

Boisko piłkarskie ze sztuczną murawą o wymiarach 105 m x 68 m
z systemem nawadniającym (przewidziane do modernizacji
i montażu systemu podgrzewania murawy pod koniec 2022 r.), piłkochwyty na całej długości
i szerokości boiska oraz ogrodzenie zewnętrzne obiektu i wewnętrzne – odgradzające płytę boiska od trybun.

Widownia

Trybuny na 955 miejsc siedzących, w tym 50 w strefie VIP oraz 3 miejsca dla osób z niepełnosprawnością ruchową poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Oświetlenie

4 maszty oświetleniowe o wysokości
26 m. z zamontowanymi na szczycie
każdego z nich 16. lampami metalohalogenkowymi o mocy 1 000 W lub 2 000 W każda; gwarantowana moc oświetlenia to 200 lx lub 500 lx

Załącznik nr 8 do Zarządzenia Nr D.0400.6.2022 Dyrektora MOSiR z dnia 19.05.2022 r.

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

 1. Miejski Stadion Piłkarski, zwany dalej „Stadionem”, położony w Częstochowie przy ul. Loretańskiej 20, jest własnością Gminy Miasta Częstochowa, znajdującym się w trwałym zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Częstochowie z siedzibą przy ul. Dekabrystów 43, 42-215 Częstochowa, zwanego dalej „MOSiR”.
 2. Przed wejściem na teren Stadionu należy zapoznać się z niniejszym regulaminem i bezwzględnie przestrzegać zawartych w nim postanowień.
 3. W czasie meczów i innych imprez organizowanych na Stadionie wszelkie zasady związane z ich organizacją, w tym prawo wstępu na Stadion, określa organizator w osobnym regulaminie, który nie może być sprzeczny z niniejszym regulaminem.
 4. W czasie, gdy na Stadionie nie odbywają się imprezy, do korzystania z niego uprawnione są wyłącznie grupy zorganizowane i osoby indywidualne, które uzyskały zgodę MOSiR i zapoznały się z niniejszym regulaminem, a małoletni pozostają pod opieką osób dorosłych.
 5. Na terenie Stadionu obowiązuje zakaz:
  – palenia tytoniu, w tym e-papierosów oraz wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych lub innych środków
  odurzających;
  – wnoszenia broni palnej, pneumatycznej i gazowej oraz materiałów wybuchowych i pirotechnicznych, a także noży,
  bagnetów itp.;
  – umieszczania reklam, transparentów i plansz oraz prowadzenia agitacji o charakterze politycznym lub marketingowym itp.
  bez zgody MOSiR;
  – wprowadzania i przebywania zwierząt poza psami przewodnikami osób z niepełnosprawnościami;
  – wstępu osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.
 6. Wszystkie osoby przebywające na terenie Stadionu zobowiązane są do podporządkowania się poleceniom służb porządkowych i pracowników MOSiR.
 7. Osoby agresywne, naruszające porządek lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu Stadionu.
 8. Wszelka działalność zarobkowa na terenie Stadionu, poza działalnością prowadzoną przez MOSiR lub za jego zgodą, jest zabroniona.
 9. Teren Stadionu objęty jest całodobowo systemem monitoringu z rejestracją obrazu. Nagrania z kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności użytkowników, którzy nie stosują się do ogólnych przepisów prawa, niniejszego regulaminu, oraz komunikatów i poleceń personelu. MOSiR gwarantuje, że monitoring prowadzony jest w sposób nienaruszający dóbr osobistych i godności użytkowników.
 10. MOSiR może przetwarzać dane osobowe, w tym wizerunek osób korzystających ze Stadionu i uczestniczących w imprezach organizowanych na jego terenie, kierując się zasadami określonymi w ramach obowiązku informacyjnego, które wskazane są w Klauzuli Informacyjnej Obiektu, stanowiącej załącznik do niniejszego regulaminu, zgodnie z podstawą prawną jaką stanowią: ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o  ochronie danych tzw. RODO) oraz Ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

II. ZASADY KORZYSTANIA ZE STADIONU

 1. Kluby sportowe, szkoły i inne grupy zorganizowane mogą prowadzić zajęcia wyłącznie pod kierunkiem trenera, instruktora, nauczyciela wychowania fizycznego lub innej osoby odpowiedzialnej za grupę, która posiada stosowne, aktualne uprawnienia. Opiekunowie grup są zobowiązani do pouczenia swoich podopiecznych o zasadach korzystania ze Stadionu.
 2. Dzieci do lat 13 mogą przebywać na terenie Stadionu wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich. Opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za powierzone ich opiece dzieci i odpowiadają za wszelkie szkody przez nie wyrządzone. Dla grup zorganizowanych opiekunem dzieci jest osoba prowadząca zajęcia lub wyznaczony kierownik grupy.
 3. Osoby trenujące na Stadionie mają prawo korzystać z określonych pomieszczeń i sprzętu znajdującego się na wyposażeniu Stadionu wyłącznie za zgodą i wiedzą obsługi – pracowników MOSiR.
 4. Prawo wjazdu samochodem i parkowania na terenie Stadionu wymaga zgody MOSiR.

III. ODPŁATNOŚĆ

 1. Stadion udostępniany jest odpłatnie, zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 2. Faktury za usługi świadczone na Stadionie można otrzymać jedynie na podstawie wcześniej zawartej umowy z MOSiR lub na podstawie przedłożonych paragonów fiskalnych.

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Za ewentualne szkody materialne w infrastrukturze lub wyposażeniu Stadionu odpowiedzialność ponosi sprawca, a w przypadku osób nieletnich odpowiedzialność za szkody ponoszą rodzice lub prawni opiekunowie. W przypadku grup zorganizowanych, za skutki zachowań osób z tych grup, odpowiedzialność ponosi opiekun grupy.
 2. MOSiR nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osób korzystających ze Stadionu, które zostaną przez nich zagubione, a także skradzione lub zniszczone przez innych użytkowników.
 3. MOSiR nie ponosi odpowiedzialności za wypadki lub negatywne skutki spowodowane nieprzestrzeganiem: przepisów prawa, niniejszego regulaminu oraz poleceń personelu.

V. PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Osoby prowadzące zajęcia sportowe lub rekreacyjne powinny posiadać stosowne, aktualne uprawnienia.
 2. MOSiR może kontrolować wszystkie prowadzone na Stadionie zajęcia, a w razie stwierdzonych uchybień – zakazać wskazanej osobie dalszego korzystania ze Stadionu, bez prawa do odszkodowania dla kontrolowanego.
 3. Znalezione przez pracowników MOSiR rzeczy, pozostawione lub zagubione przez użytkowników Stadionu będzie można odebrać w portierni. Okres przechowywania znalezionych rzeczy wynosi do 30 dni od daty znalezienia.
 4. Skargi i wnioski można składać do Dyrektora MOSiR.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – informuje się, że:

 1. Zarządcą Miejskiego Stadionu Piłkarskiego /dalej: MSP/ przy ul. Loretańskiej 20 w Częstochowie jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie z siedzibą przy ul. Dekabrystów 43.
 2. Celem działalności MSP jest prowadzenie zajęć sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych i innych, które odbywają się na obiekcie według harmonogramu ustalanego przez Zarządcę.
 3. Każdorazowo, gdy MSP pozyskuje dane osobowe, ich Administratorem będzie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie z siedzibą przy ul. Dekabrystów 43 w Częstochowie.
 4. Przetwarzanie danych osobowych będzie prowadzone wyłącznie w celu realizacji usług wynikających z zakresu działalności prowadzonej przez MSP i będzie odbywało się tak długo, jak trwa uzasadniony cel ich przetwarzania.
 5. W przypadku organizacji przez MSP wydarzeń o charakterze publicznym – MOSiR może przetwarzać dane osobowe jak również, zastrzega sobie prawo do utrwalania ich przebiegu, w formie fotorelacji przez uprzednio wskazanego pracownika. Utrwalanie może być wykorzystane w celach sprawozdawczych, dokumentacyjnych i promujących w stosunku do wizerunku osób tylko po uprzednim uzyskaniu zgody na przetwarzanie wizerunku.
  Z pominięciem zgody mogą być utrwalane i prezentowane jedynie zdjęcia:
  a) Osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych i zawodowych.
  b) Osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza /konferencja, zawody sportowe/,
  c) Osoby, która użycza swojego wizerunku odpłatnie na bazie zawartej z MOSiR stosownej umowy cywilno-prawnej adres 42-226 Częstochowa, LORETAŃSKA 20 telefon +48/34 310 39 85, 609 329 990, stadion.skra@mosir.pl

Elementy Miejskiego Stadionu Piłkarskiego:
1) budynek administracyjno-szatniowy (aktualnie w trakcie rozbudowy, nadbudowy i przebudowy) o pow. 308 m2 (dane już nieaktualne), w którym znajdują się: szatnie z zapleczem sanitarnym dla zawodników i trenerów, pokój z łazienką dla sędziów, sala konferencyjna, pomieszczenia administracyjne, magazynowe i techniczne (kotłownia gazowa);
2) boisko piłkarskie ze sztuczną murawą o wymiarach 105 m x 68 m z systemem nawadniającym (aktualnie w trakcie modernizacji i montażu systemu podgrzewania murawy);
3) trybuny na 955 miejsc siedzących, w tym 50 w strefie VIP oraz 3 miejsca dla osób z niepełnosprawnością ruchową poruszających się na wózkach inwalidzkich (dane już nieaktualne);
4) 4 maszty oświetleniowe o wysokości 26 m z zamontowanymi na szczycie każdego z nich 16. lampami metalohalogenkowymi o mocy 1 000 W lub 2 000 W każda; gwarantowana moc oświetlenia to 200 lx lub 500 lx;
5) piłkochwyty na całej długości i szerokości boiska oraz ogrodzenie zewnętrzne obiektu i wewnętrzne – odgradzające płytę boiska od trybun;
6) 4 kontenery szatniowe i 1 kontener magazynowy (wynajęte tymczasowo – do czasu zakończenia przebudowy budynku administracyjno-szatniowego).