Miejski Stadion Lekkoatletyczny

ul. Generała Jana Henryka Dąbrowskiego 58/64, 42-218 Częstochowa

Stadion został wybudowany w 1965 r., natomiast w 2000 r. przeszedł modernizację i od tego czasu znajduje się w trwałym zarządzie MOSiR w Częstochowie. Wcześniej administratorem stadionu był Częstochowski Klub Sportowy „Budowlani”, który obecnie jest głównym użytkownikiem obiektu.

Przeczytaj pełen opis
Godziny otwarcia

Obiekt jest czynny codziennie, 7 dni w tygodniu, od godziny 8.00 do 20.00.

Dane obiektu
 • stadion lekkoatletyczny o syntetycznej nawierzchni, którego 6-torowa bieżnia ma 400 m długości (na prostej przy trybunach bieżnia ma 8 torów sprinterskich),
 • trybuny na 894 miejsca siedzące,
 • budynek administracyjno-szatniowy oraz magazyn na sprzęt sportowy.
Przeznaczenie

Obiekt przeznaczony jest głównie do przeprowadzania treningów i zawodów lekkoatletycznych, odbywają się tu również treningi i zawody rugby oraz futbolu amerykańskiego. Obiekt jest miejscem imprez sportowo rekreacyjnych z udziałem dzieci, młodzieży i dorosłych.

Z obiektu mogą korzystać grupy zorganizowane jak również osoby indywidualne – wstęp według cennika usług.

Kontakt

kierownik obiektu: Dawid Wytrzymały
adres: ul. Generała Jana Henryka Dąbrowskiego 58/64, 42-218 Częstochowa,
telefony: 34 368-36-58, 607-208-646,
e-mail: stadion.la@mosir.pl

Objaśnienia:
¹osoba z niepełnosprawnościami – osoba z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz dziecko do lat 16 z orzeczoną niepełnosprawnością (Osobom z niepełnosprawnościami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieciom do lat 16 z orzeczoną niepełnosprawnością przysługuje możliwość wejścia z jednym opiekunem w ramach
opłaconego jednego biletu dla osób z niepełnosprawnościami. W tej sytuacji opiekun osoby z niepełnosprawnością zobowiązany jest do ustawicznego nadzoru nad tą osobą – ponadto wchodzi i opuszcza płatną strefę wraz ze swoim podopiecznym);

2karty: „Częstochowski senior”, „Rodzina+” i „Karta Dużej Rodziny” – karty uprawniające do ulg cenowych.

Uwaga:
Obsługa obiektu ma prawo żądać od osób, które zamierzają skorzystać z ulg cenowych, okazania stosownych, aktualnych dokumentów potwierdzających uprawnienia do zniżek, w tym dokumentów stwierdzających tożsamość.

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia nr 22.2024 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 17 maja 2024 r.

Miejski Stadion Lekkoatletyczny

Stadion został wybudowany w 1965 r., natomiast w 2000 r. przeszedł modernizację i od tego czasu znajduje się w trwałym zarządzie MOSiR w Częstochowie. Wcześniej administratorem stadionu był Częstochowski Klub Sportowy „Budowlani”, który obecnie jest głównym użytkownikiem obiektu.

Stadion znajduje się w Dzielnicy Tysiąclecie. Dojazd samochodem jest możliwy od strony ul. Dekabrystów – ulicą Generała Jana Henryka Dąbrowskiego oraz od ul. Jana Kilińskiego – ulicą wewnętrzną Politechniki Częstochowskiej obok Domu Studenckiego „Skrzat”. Dojazd komunikacją publiczną: autobusami komunikacji miejskiej linii nr 13, 22 i 25, których przystanki usytuowane są tuż przy stadionie oraz tramwajem (przystanek ok. 500 m od stadionu).

Elementy Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego:

– budynek administracyjno-szatniowy o pow. 520 m2, w którym znajdują się: szatnie z zapleczem sanitarnym dla zawodników i trenerów, pomieszczenia administracyjne MOSiR, biuro klubu CKS, pokój trenerów, siłownia, pomieszczenia magazynowe i techniczne (kotłownia gazowa),

– bieżnia lekkoatletyczna okólna o syntetycznej nawierzchni 400 m 6-torowa, na jednej prostej 8 torów,

– sportowe urządzenia techniczne do przeprowadzania treningów i zawodów lekkoatletycznych: klatka do rzutów młotem i dyskiem, rzutnia do kuli, rzutnia do oszczepu, zeskoki – materace do skoku wzwyż i o tyczce, dwie skocznie do skoku w dal,

– trybuny na 894 miejsca siedzące, pod trybunami znajduje się węzeł sanitarny,

– oświetlenie obiektu stanowią lampy typu parkowego i na prostej lampy zamontowane na dachu trybun.

Dla osób z niepełnosprawnościami 

Obiekt przystosowany jest dla osób z niepełnosprawnościami.

Biegaj cały rok

Przez cały rok w soboty i niedziele w godz. 18.00 – 20.00 bieżnia Stadionu udostępniana jest bezpłatnie, natomiast dodatkowo w okresie wakacyjnym w ww. godzinach również w poniedziałki, wtorki i czwartki.

MOSiR we współpracy z Fundacją Wychowanie przez Sport co roku organizuje bezpłatne zajęcia biegowe z instruktorem w ramach ogólnopolskiej akcji BiegamBoLubię.

W 2024 r. w terminie od 8 kwietnia do 11 listopada (z przerwą na wakacje) zajęcia BBL odbywać się będą w poniedziałki w godz.18.00 – 19.00.

Dla osób indywidualnych 

Polecamy korzystanie z obiektu osobom indywidualnym. Udostępniamy bieżnię, siłownię oraz saunę. Wstęp wg cennika usług.

Wiele możliwości 

Mecze rugby, futbolu amerykańskiego oraz imprezy sportowo-rekreacyjne z udziałem dzieci, młodzieży i dorosłych.

Załącznik nr 9 do Zarządzenia Nr D.0400.6.2022 Dyrektora MOSiR z dnia 19.05.2022 r.

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

 1. Miejski Stadion Lekkoatletyczny, zwany dalej „Stadionem”, położony w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 58/64, jest własnością Gminy Miasta Częstochowa, znajdującym się w trwałym zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Częstochowie z siedzibą przy ul. Dekabrystów 43, 42-215 Częstochowa, zwanego dalej „MOSiR”.
 2. Przed wejściem na teren Stadionu należy zapoznać się z niniejszym regulaminem i bezwzględnie przestrzegać zawartych w nim postanowień.
 3. Do korzystania ze Stadionu uprawnione są grupy zorganizowane – na podstawie zawartej umowy z MOSiR – oraz osoby indywidualne, które zakupiły bilet wstępu.
 4. W przypadku imprez organizowanych na Stadionie wszelkie zasady związane z ich organizacją, w tym prawo wstępu na Stadion, określa organizator w osobnym regulaminie, który nie może być sprzeczny z niniejszym regulaminem.
 5. Na terenie Stadionu obowiązuje zakaz:
  – palenia tytoniu, w tym e-papierosów oraz wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych lub innych środków odurzających;
  – wnoszenia broni palnej, pneumatycznej i gazowej oraz materiałów wybuchowych i pirotechnicznych, a także noży, bagnetów itp.;
  – umieszczania reklam, transparentów i plansz oraz prowadzenia agitacji o charakterze politycznym lub  marketingowym itp. bez zgody MOSiR;
  – wprowadzania i przebywania zwierząt poza psami przewodnikami osób z niepełnosprawnościami;
  – wstępu osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.
 6. Wszystkie osoby przebywające na terenie Stadionu zobowiązane są do podporządkowania się poleceniom służb porządkowych i pracowników MOSiR.
 7. Osoby agresywne, naruszające porządek lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu Stadionu.
 8. Wszelka działalność zarobkowa na terenie Stadionu, poza działalnością prowadzoną przez MOSiR lub za jego zgodą, jest zabroniona.
 9. Integralną część niniejszego regulaminu stanowią osobne zasady korzystania z siłowni i z sauny.
 10. MOSiR może przetwarzać dane osobowe, w tym wizerunek osób korzystających ze Stadionu i uczestniczących w imprezach organizowanych na jego terenie, kierując się zasadami określonymi w ramach obowiązku informacyjnego, które wskazane są w Klauzuli Informacyjnej Obiektu, stanowiącej załącznik do niniejszego regulaminu, zgodnie z podstawą prawną jaką stanowią: ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych tzw. RODO) oraz Ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

II. ZASADY KORZYSTANIA ZE STADIONU

 1. Kluby sportowe, szkoły i inne grupy zorganizowane mogą prowadzić zajęcia wyłącznie pod kierunkiem trenera, instruktora, nauczyciela wychowania fizycznego lub innej osoby odpowiedzialnej za grupę, która posiada stosowne, aktualne uprawnienia. Opiekunowie grup są zobowiązani do pouczenia swoich podopiecznych o zasadach korzystania ze Stadionu.
 2. Dzieci do lat 13 mogą przebywać na terenie Stadionu wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich. Opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za powierzone ich opiece dzieci i odpowiadają za wszelkie szkody przez nie wyrządzone. Dla grup zorganizowanych opiekunem dzieci jest osoba prowadząca zajęcia lub wyznaczony kierownik grupy.
 3. Osoby trenujące na Stadionie mają prawo korzystać z określonych pomieszczeń i sprzętu znajdującego się na wyposażeniu Stadionu wyłącznie za zgodą i wiedzą obsługi – pracowników MOSiR.
 4. Osoby zamierzające korzystać z bieżni lekkoatletycznej oraz siłowni zobowiązane są do założenia obuwia sportowego.

III. ODPŁATNOŚĆ

 1.  Stadion udostępniany jest odpłatnie, zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 2. Obsługa Stadionu ma prawo żądać od osób, które zamierzają skorzystać z ulg cenowych, okazania stosownych, aktualnych dokumentów potwierdzających uprawnienia do zniżek, w tym dokumentów stwierdzających tożsamość.
 3. Faktury za usługi świadczone na Stadionie można otrzymać jedynie na podstawie wcześniej zawartej umowy z MOSiR lub na podstawie przedłożonych paragonów fiskalnych.

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Za ewentualne szkody materialne w infrastrukturze lub wyposażeniu Stadionu odpowiedzialność ponosi sprawca, a w przypadku osób nieletnich odpowiedzialność za szkody ponoszą rodzice lub prawni opiekunowie. W przypadku grup zorganizowanych, za skutki zachowań osób z tych grup, odpowiedzialność ponosi opiekun grupy.
 2. MOSiR nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osób korzystających ze Stadionu, które zostaną przez nie zagubione, a także skradzione lub zniszczone przez innych użytkowników.
 3. MOSiR nie ponosi odpowiedzialności za wypadki lub negatywne skutki spowodowane nieprzestrzeganiem: przepisów prawa, niniejszego regulaminu oraz poleceń personelu.

V. PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Osoby prowadzące zajęcia treningowe i rekreacyjne powinny posiadać stosowne, aktualne uprawnienia.
 2. MOSiR może kontrolować wszystkie prowadzone na Stadionie zajęcia, a w razie stwierdzonych uchybień – zakazać wskazanej osobie dalszego korzystania ze Stadionu, bez prawa do odszkodowania dla kontrolowanego.
 3. Zakup biletu oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu.
 4. Znalezione przez pracowników MOSiR rzeczy, pozostawione lub zagubione przez użytkowników Stadionu będzie można odebrać w pokoju pracowników. Okres przechowywania znalezionych rzeczy wynosi do 30 dni od daty znalezienia.
 5. Skargi i wnioski można składać do Dyrektora MOSiR.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – informuje się, że:

 1.  Miejski Stadion Lekkoatletyczny /MSL/ jest obiektem sportowym administrowanym przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Częstochowie przy ul. Dekabrystów 43.
 2. Obiekt udostępniany jest stowarzyszeniom sportowym do prowadzenia cyklicznych zajęć treningowych oraz szkołom do przeprowadzania zajęć wychowania fizycznego jak również osobom indywidualnym.
 3. Każdorazowo, gdy MSL pozyskuje dane osobowe, ich Administratorem będzie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie z siedzibą przy ul. Dekabrystów 43 w Częstochowie.
 4. Przetwarzanie danych osobowych będzie prowadzone wyłącznie w celu realizacji usług wynikających z zakresu działalności prowadzonej przez MSL i będzie odbywało się tak długo, jak trwa uzasadniony cel ich przetwarzania.
 5. W przypadku organizacji przez MSL wydarzeń o charakterze publicznym – MOSiR może przetwarzać dane osobowe jak również, zastrzega sobie prawo do utrwalania ich przebiegu, w formie fotorelacji przez uprzednio wskazanego pracownika. Utrwalanie może być wykorzystane w celach sprawozdawczych, dokumentacyjnych i promujących w stosunku do wizerunku osób tylko po uprzednim uzyskaniu zgody na przetwarzanie wizerunku. Z pominięciem zgody mogą być utrwalane i prezentowane jedynie zdjęcia:
  a) Osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych i zawodowych.
  b) Osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza /konferencja, zawody sportowe/,
  c) Osoby, która użycza swojego wizerunku odpłatnie na bazie zawartej z MOSiR stosownej umowy cywilno-prawnej adres 42-218 Częstochowa, DĄBROWSKIEGO 58/64 telefon +48/34 368 36 58, 607 208 646 stadion.la@mosir.pl
 6. MOSiR może przekazać dane osobowe jedynie upoważnionym podmiotom tylko na podstawie przepisów prawa, a także regulacji ogólnego rozporządzenia w ramach zasad powierzania danych osobowych.
 7. W przypadku przekazania danych osobowych, MOSiR gwarantuje każdej osobie prawo: dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w momencie uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r..
 8. Każdorazowo kiedy w ramach działalności MSL – MOSiR pozyska dane osobowe nie będzie ich poddawał przetwarzaniu w formie profilowania.
 9. W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się z Dyrekcją MOSiR Częstochowa pod nr.tel.: +48/34 372 07 83 lub z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail: iodo@mosir.pl. Częstochowa, maj 2018 r. adres 42-218 Częstochowa, DĄBROWSKIEGO 58/64 telefon +48/34 368 36 58, 607 208 646 stadion.la@mosir.pl

Elementy Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego:
1) budynek administracyjno-szatniowy o pow. 520 m2, w którym znajdują się: szatnie z zapleczem sanitarnym dla zawodników i trenerów, pomieszczenia administracyjne MOSiR, biuro klubu CKS, pokój trenerów, siłownia, pomieszczenia magazynowe i techniczne (kotłownia gazowa);
2) bieżnia lekkoatletyczna okólna o syntetycznej nawierzchni 400 m 6-torowa, na jednej prostej 8 torów,
3) sportowe urządzenia techniczne do przeprowadzania treningów i zawodów lekkoatletycznych: klatka do rzutów młotem i dyskiem, rzutnia do kuli, rzutnia do oszczepu, zeskoki – materace do skoku wzwyż i o tyczce, dwie skocznie do skoku w dal,
4) trybuny na 894 miejsca siedzące, pod trybunami znajduje się węzeł sanitarny,
5) oświetlenie obiektu stanowią lampy typu parkowego i na prostej lampy zamontowane na dachu trybun.