Sala Sportowa "Częstochowianka"

ul. Tadeusza Rejtana 7c, 42-202 Częstochowa

Sala Sportowa „Częstochowianka” jest wykorzystywana głównie do treningów i meczów piłki siatkowej organizowanych przez KS “Częstochowianka”. Swoje mecze rozgrywają tu również drużyny występujące w prowadzonych przez MOSiR rozgrywkach Amatorskiej Ligi Siatkówki oraz Ligi 40-latków. Istnieje też możliwość skorzystania ze stołów do tenisa stołowego.

Przeczytaj pełen opis
Godziny otwarcia

Obiekt jest czynny codziennie od godziny 7.00 do 22.00.

Dane obiektu
 • arena sportowa o wymiarach 26,75 m x 14,50 m,
 • widownia stacjonarna na 150 miejsc siedzących,
 • sala konferencyjna,
 • 4 szatnie,
 • pomieszczenia dla trenerów i sędziów.
Przeznaczenie

Obiekt przeznaczony jest do rozgrywania meczów, turniejów oraz treningów sportowych, a także zajęć wychowania fizycznego dla dzieci i młodzieży z pobliskich szkół.

Kontakt

kierownik obiektu: Piotr Zawada
adres: ul. Tadeusza Rejtana 7c, 42-202 Częstochowa
telefony: 34 371 08 44
e-mail: sala.czestochowianka@mosir.pl

Objaśnienia:
1 osoba z niepełnosprawnościami – osoba z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz dziecko do lat 16 z orzeczoną niepełnosprawnością (Osobom z niepełnosprawnościami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieciom do lat 16 z orzeczoną niepełnosprawnością przysługuje możliwość wejścia z jednym opiekunem w ramach opłaconego jednego biletu dla osób z niepełnosprawnościami. W tej sytuacji opiekun osoby z niepełnosprawnością zobowiązany jest do ustawicznego nadzoru nad tą osobą – ponadto wchodzi i opuszcza strefę naliczania czasowego wraz ze swoim podopiecznym).

2 karty: „Częstochowski senior”, „Rodzina+” i „Karta Dużej Rodziny” – karty uprawniające do ulg cenowych.

Uwaga:
Obsługa obiektu ma prawo żądać od osób, które zamierzają skorzystać z ulg cenowych, okazania stosownych, aktualnych dokumentów potwierdzających uprawnienia do zniżek, w tym dokumentów stwierdzających tożsamość.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 22.2024 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 17 maja 2024 r.

Sala Sportowa „Częstochowianka”

Sala Sportowa „Częstochowianka” zlokalizowana jest przy ul. Rejtana 7c. Obiekt jest położony we wschodniej części miasta, nieco na uboczu, lecz posiada dogodne połączenia autobusowe z centrum miasta. Przebiegająca w pobliżu trasa szybkiego ruchu Katowice – Warszawa czyni go łatwo dostępnym również dla gości z innych miast.

Obiekt został przejęty przez miasto i przekazany w administrację MOSiR w Częstochowie w grudniu 2000 r.

Budynek został wybudowany w 1883 roku jako stajnie po czym w latach późniejszych z niewiadomych przyczyn wyburzony. Dopiero w 1964 ówczesny dyrektor „Ceby” – oddany sportowi, aby ominąć przeszkody natury ekonomiczno – organizacyjnej używa fortelu i buduje na fundamentach dawnych stajni fabrycznych „magazyny”, które przekształca w salę sportową, następnie dobudowując po jej bokach dwie części socjalne. Budynek był wówczas wykorzystywany prawie wyłącznie przez Klub Sportowy „Częstochowianka” do prowadzenia treningów i rozgrywek sportowych sekcji piłki siatkowej kobiet.

Na jesień 2017 roku budynek przeszedł gruntowną termomodernizację podczas której została wymieniona stolarka okienna, instalacja c.o, instalacja elektryczna, a także zyskał ocieplenie oraz elewację zewnętrzną.

Wymiary:
– długość budynku 51,99 m
– szerokość budynku 15,43 m
– wysokość budynku 10,10 m
– powierzchnia użytkowa 983 m
– powierzchnia sali sportowej 387,875 m² (14,5m x 26,75m)

Zaplecze socjalne: 4 szatnie, mała sala konferencyjna, pokój trenerów, pokój sędziów.

Widownia: obiekt posiada widownię na 150 miejsc siedzących.

Sala jest położona we wschodniej części miasta, w dzielnicy Zawodzie-Dąbie, blisko zjazdu z drogi krajowej nr 91 (obecnie zamkniętej na tym odcinku z powodu jej remontu). Najdogodniejszy dojazd komunikacją publiczną to transport autobusem miejskim linii nr 32.

Dla osób z niepełnosprawnością 

Obiekt przystosowany jest dla osób z niepełnosprawnością.

Kameralność
 • Rozgrywanie meczy Amatorskiej Ligi Siatkówkowej, Ligi 40-latków.
 • Zawody organizowane przez Szkolny Związek Sportowy
Zajęcia i treningi:
 • treningi żeńskiej sekcji piłki siatkowej
 • stoły do tenisa stołowego
 • zajęcia szkolne z wychowania fizycznego
Modernizacja

Na jesień 2017 roku budynek przeszedł gruntowną termomodernizację podczas której została wymieniona stolarka okienna, instalacja c.o, instalacja elektryczna, a także zyskał ocieplenie oraz elewację zewnętrzną.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr D.0400.6.2022 Dyrektora MOSiR z dnia 19.05.2022 r

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

 1. Sala Sportowa „Częstochowianka”, zwana dalej „Salą”, zlokalizowana w Częstochowie przy ul. Rejtana 7c, jest własnością Gminy Miasta Częstochowa znajdującą się w trwałym zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Częstochowie z siedzibą przy ul. Dekabrystów 43, 42-215 Częstochowa, zwanego dalej „MOSiR”.
 2. Sala przeznaczona jest do prowadzenia zajęć treningowych i rekreacyjnych oraz organizacji imprez sportowych i innych.
 3. Przed wejściem na arenę sportową Sali należy zapoznać się z niniejszym regulaminem i bezwzględnie przestrzegać zawartych w nim postanowień.
 4. W Sali mogą przebywać wyłącznie osoby korzystające z jej usług oraz rodzice i opiekunowie obserwujący lub oczekujący na swoich podopiecznych, w miejscach do tego przeznaczonych.
 5. W przypadku imprezy organizowanej w Sali wszelkie zasady związane z jej organizacją określa organizator imprezy w osobnym regulaminie, który nie może być sprzeczny z niniejszym regulaminem.
 6. Na terenie Sali obowiązuje zakaz:
  – palenia tytoniu, w tym e-papierosów oraz wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych lub innych środków
  odurzających;
  – wnoszenia broni palnej, pneumatycznej i gazowej oraz materiałów wybuchowych i pirotechnicznych, a także noży,
  bagnetów itp.;
  – umieszczania reklam, transparentów i plansz oraz prowadzenia agitacji o charakterze politycznym lub marketingowym itp.
  bez zgody MOSiR;
  – wprowadzania i przebywania zwierząt poza psami przewodnikami osób z niepełnosprawnościami;
  – wstępu osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.
 7. Wszystkie osoby przebywające w Sali zobowiązane są do bezwzględnego podporządkowania się ogłaszanym komunikatom i poleceniom personelu MOSiR.
 8. Osoby agresywne, naruszające porządek lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z Sali.
 9. Wszelka działalność zarobkowa w Sali, poza działalnością prowadzoną przez MOSiR lub za jego zgodą, jest zabroniona
 10. MOSiR może przetwarzać dane osobowe, w tym wizerunek osób korzystających z Hali i uczestniczących w imprezach na niej organizowanych, kierując się zasadami określonymi w ramach obowiązku informacyjnego, które wskazane są w Klauzuli Informacyjnej Obiektu, stanowiącej załącznik do niniejszego regulaminu, zgodnie z podstawą prawną jaką stanowią: ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych tzw. RODO) oraz Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

II. ZASADY KORZYSTANIA Z ARENY SPORTOWEJ SALI

 1. Osoby uczestniczące w zajęciach mają prawo korzystać z określonych pomieszczeń i sprzętu znajdującego się na wyposażeniu Sali wyłącznie za zgodą personelu MOSiR i w zakresie adekwatnym do swoich potrzeb.
 2. Klucze od pomieszczeń i sprzęt sportowy udostępnia personel MOSiR.
 3. Udział w zajęciach jest możliwy wyłącznie w obuwiu sportowym – innym niż te, w którym osoba uczestnicząca w zajęciach przybyła do Sali.
 4. Dzieci do lat 13 mogą przebywać na arenie sportowej Sali wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich. Opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za powierzone ich opiece dzieci i odpowiadają za wszelkie szkody przez nie wyrządzone. Dla grup zorganizowanych opiekunem dzieci jest osoba prowadząca zajęcia lub wyznaczony kierownik grupy.

III. ODPŁATNOŚĆ

 1. Opłaty za usługi świadczone w Sali pobierane są wg obowiązującego cennika.
 2. Obsługa Sali ma prawo żądać od osób, które zamierzają skorzystać z ulg cenowych, okazania stosownych, aktualnych dokumentów potwierdzających uprawnienia do zniżek, w tym dokumentów stwierdzających tożsamość.
 3. Faktury za usługi świadczone w Sali można otrzymać jedynie na podstawie wcześniej zawartej umowy z MOSiR lub na podstawie przedłożonych paragonów fiskalnych.

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Za ewentualne szkody materialne w infrastrukturze lub wyposażeniu Sali odpowiedzialność ponosi sprawca, a w przypadku osób nieletnich odpowiedzialność za szkody ponoszą rodzice lub prawni opiekunowie. W przypadku grup zorganizowanych, za skutki zachowań osób z tych grup, odpowiedzialność ponosi opiekun grupy.
 2. MOSiR nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osób korzystających z Sali, które zostaną przez nich zagubione, a także skradzione lub zniszczone przez innych użytkowników.
 3. MOSiR nie ponosi odpowiedzialności za wypadki lub negatywne skutki spowodowane nieprzestrzeganiem: przepisów prawa, niniejszego regulaminu oraz poleceń personelu.

V. PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Osoby prowadzące zajęcia treningowe i rekreacyjne powinny posiadać stosowne, aktualne uprawnienia.
 2. MOSiR może kontrolować wszystkie prowadzone w Sali zajęcia, a w razie stwierdzonych uchybień – zakazać wskazanej osobie dalszego korzystania z Sali, bez prawa do odszkodowania dla kontrolowanego.
 3. Znalezione przez personel MOSiR rzeczy, pozostawione lub zagubione przez korzystających z Sali, będzie można odebrać w portierni. Okres przechowywania znalezionych rzeczy wynosi do 30 dni od daty znalezienia.
 4. Skargi i wnioski można składać do Dyrektora MOSiR.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – informuje się, że:

 1. Sala Sportowa „Częstochowianka”, zwana dalej „Salą”, zlokalizowana w Częstochowie przy ul. Rejtana 7c, jest własnością Gminy Miasta Częstochowa. Sala znajduje się w trwałym zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Częstochowie z siedzibą przy ul. Dekabrystów 43, 42-215 Częstochowa, zwanego dalej „MOSiR”.
 2. Sala przeznaczona jest do prowadzenia zajęć treningowych i rekreacyjnych oraz organizacji imprez sportowych i innych.
 3. Każdorazowo, gdy „Sala” pozyskuje dane osobowe, ich Administratorem będzie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie z siedzibą przy ul. Dekabrystów 43 w Częstochowie.
 4. Przetwarzanie danych osobowych będzie prowadzone wyłącznie w celu realizacji usług wynikających z zakresu działalności prowadzonej przez „Salę” i będzie odbywało się tak długo, jak trwa uzasadniony cel ich przetwarzania.
 5. W przypadku organizacji na „Sali” wydarzeń o charakterze publicznym – MOSiR może przetwarzać dane osobowe jak również, zastrzega sobie prawo do utrwalania ich przebiegu, w formie fotorelacji przez uprzednio wskazanego pracownika. Utrwalanie może być wykorzystane w celach sprawozdawczych, dokumentacyjnych i promujących w stosunku do wizerunku osób tylko po uprzednim uzyskaniu zgody na przetwarzanie wizerunku. Z pominięciem zgody mogą być utrwalane i prezentowane jedynie zdjęcia:
  a) Osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych i zawodowych.
  b) Osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza /konferencja, zawody sportowe/,
  c) Osoby, która użycza swojego wizerunku odpłatnie na bazie zawartej z MOSiR stosownej umowy cywilno-prawnej
 6. MOSiR może przekazać dane osobowe jedynie upoważnionym podmiotom tylko na podstawie przepisów prawa, a także regulacji ogólnego rozporządzenia w ramach zasad powierzania danych osobowych.
 7. W przypadku przekazania danych osobowych, MOSiR gwarantuje każdej osobie prawo: dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w momencie uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r..
 8. Każdorazowo kiedy w ramach działalności „Sali” – MOSiR pozyska dane osobowe nie będzie ich poddawał przetwarzaniu w formie profilowania.
 9. W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się z Dyrekcją MOSiR Częstochowa pod nr.tel.: +48/34 372 07 83 lub z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail: iodo@mosir.pl.