Hala Sportowo-Widowiskowa "Polonia"

ul. Dekabrystów 43, 42-215 Częstochowa,

Hala została oddana do użytku w 1986 r. Od początku w zarządzie MOSiR. Oprócz areny sportowej posiada też część biurową na I piętrze, w której znajduje się administracja Ośrodka wraz dyrekcją – siedziba MOSiR.

Przeczytaj pełen opis
Godziny otwarcia

Obiekt jest czynny codziennie, 7 dni w tygodniu, od godziny 7.00 do 23.00.

Dane obiektu
 • arena sportowa o wymiarach 27 m x 72 m, (możliwość podzielenia na 3 sektory);
 • widownia stacjonarna na 1 165 miejsc siedzących;
 • 6 trybun rozsuwanych na 204 miejsca siedzące.
Przeznaczenie

Obiekt przeznaczony jest do:

 • rozgrywania meczów, turniejów oraz treningów sportowych;
 • organizowania imprez kulturalno-artystycznych (np. koncertów), seminariów, targów, zabaw sylwestrowych.
Kontakt

kierownik obiektu: Dawid Wytrzymały
adres: ul. Dekabrystów 43, 42-215 Częstochowa
telefony: 34 372 26 20, 34 372 26 27
e-mail: hala.polonia@mosir.pl

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 22.2024 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 17 maja 2024 r.

Hala Sportowo – Widowiskowa „Polonia”

Hala została oddana do użytku w 1986 r. Od początku w zarządzie MOSiR. Oprócz areny sportowej posiada też część biurową na I piętrze, w której znajduje się administracja Ośrodka wraz dyrekcją – siedziba MOSiR.

Hala zlokalizowana jest w dzielnicy „Tysiąclecie” w sąsiedztwie dwóch innych obiektów MOSiR: Parku Wodnego „Częstochowa” oraz Pływalni Letniej przy ul. Dekabrystów. Dojazd komunikacją publiczną: tramwajem, którego przystanki usytuowane są wzdłuż Alei Armii Krajowej oraz autobusami linii nr 15, 22, 28, 80, 124, których przystanki usytuowane są wzdłuż Alei Armii Krajowej oraz ul. Dekabrystów.

Podstawowym przeznaczeniem hali jest organizacja treningów w dyscyplinach:

 • siatkówka,
 • koszykówka,
 • piłka ręczna,
 • futsal,
 • badminton.

Przeznaczenie hali obejmuje ponadto organizowanie imprez sportowych, kulturalno-artystycznych, seminaryjnych i targowych.

Dla osób z niepełnosprawnościami 

Obiekt przystosowany jest dla osób z niepełnosprawnościami.

Możliwości organizacyjne

Obiekt daje wiele możliwości do organizowania imprez nie tylko sportowych ale i imprez kulturalno-artystycznych, seminaryjnych i targowych.

Nagrody

Obiekt uzyskał Certyfikat Prezydenta Miasta Częstochowy „Miejsce przyjazne osobom z niepełnosprawnością” w kategorii „Miejsca kultury i rozrywki, obiekty sportowo-rekreacyjne i biblioteki”

Wielofunkcyjność 

Z obiektu korzystają lokalne kluby i stowarzyszenia sportowe jak również szkoły na potrzeby lekcji wychowania fizycznego oraz Szkolny Związek Sportowy

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr D.0400.6.2022 Dyrektora MOSiR z dnia 19.05.2022 r.

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

 1. Hala Sportowo – Widowiskowa „Polonia”, zwana dalej „Halą”, zlokalizowana w Częstochowie przy ul. Dekabrystów 43, jest własnością Gminy Miasta Częstochowa, znajdującą się w trwałym zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Częstochowie z siedzibą przy ul. Dekabrystów 43, 42-215 Częstochowa, zwanego dalej „MOSiR”.
 2. Hala przeznaczona jest do prowadzenia zajęć treningowych i rekreacyjnych oraz organizacji imprez sportowych i innych.
 3. Przed wejściem na arenę sportową Hali należy zapoznać się z niniejszym regulaminem i bezwzględnie przestrzegać zawartych w nim postanowień.
 4. W Hali mogą przebywać wyłącznie osoby korzystające z jej usług oraz rodzice i opiekunowie obserwujący lub oczekujący na swoich podopiecznych, w miejscach do tego przeznaczonych.
 5. W przypadku imprez organizowanych w Hali wszelkie zasady związane z ich organizacją, w tym prawo wstępu do Hali, określa organizator w osobnym regulaminie, który nie może być sprzeczny z niniejszym regulaminem.
 6. Na terenie Hali obowiązuje zakaz:
  – palenia tytoniu, w tym e-papierosów oraz wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych lub innych środków odurzających;
  – wnoszenia broni palnej, pneumatycznej i gazowej oraz materiałów wybuchowych i pirotechnicznych, a także noży, bagnetów itp.;
  – umieszczania reklam, transparentów i plansz oraz prowadzenia agitacji o charakterze politycznym lub marketingowym itp. bez zgody MOSiR;
  – wprowadzania i przebywania zwierząt poza psami przewodnikami osób z niepełnosprawnościami;
  – wstępu osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.
 7. Wszystkie osoby przebywające w Hali zobowiązane są do bezwzględnego podporządkowania się ogłaszanym komunikatom i poleceniom personelu MOSiR.
 8. Osoby agresywne, naruszające porządek lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z Hali
 9. Wszelka działalność zarobkowa w Hali, poza działalnością prowadzoną przez MOSiR lub za jego zgodą, jest zabroniona.
 10. Hala jest monitorowana w sposób ciągły. Nagrania z kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności użytkowników, którzy nie stosują się do ogólnych przepisów prawa, niniejszego regulaminu, oraz komunikatów i poleceń personelu. MOSiR gwarantuje, że monitoring prowadzony jest w sposób nienaruszający dóbr osobistych i godności użytkowników.
 11. MOSiR może przetwarzać dane osobowe, w tym wizerunek osób korzystających z Hali i uczestniczących w imprezach na niej organizowanych, kierując się zasadami określonymi w ramach obowiązku informacyjnego, które wskazane są w Klauzuli Informacyjnej Obiektu, stanowiącej załącznik do niniejszego regulaminu, zgodnie z podstawą prawną jaką stanowią: ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych tzw. RODO) oraz Ustawa z dnia 10 maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

II. ZASADY KORZYSTANIA Z ARENY SPORTOWEJ HALI

 1. Osoby uczestniczące w zajęciach mają prawo korzystać z określonych pomieszczeń i sprzętu znajdującego się na wyposażeniu Hali wyłącznie za zgodą personelu MOSiR i w zakresie adekwatnym do swoich potrzeb.
 2. Klucze od pomieszczeń i sprzęt sportowy udostępnia personel.
 3. Udział w zajęciach jest możliwy wyłącznie w obuwiu sportowym – innym niż te, w którym osoba uczestnicząca w zajęciach przybyła do Hali.
 4. Dzieci do lat 13 mogą przebywać na arenie sportowej Hali wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich. Opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za powierzone ich opiece dzieci i odpowiadają za wszelkie szkody przez nie wyrządzone. Dla grup zorganizowanych opiekunem dzieci jest osoba prowadząca zajęcia lub wyznaczony kierownik grupy.

III. ODPŁATNOŚĆ

 1. Hala udostępniana jest odpłatnie, zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 2. Faktury za usługi świadczone w Hali można otrzymać jedynie na podstawie wcześniej zawartej umowy z MOSiR lub na podstawie przedłożonych paragonów fiskalnych.

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Za ewentualne szkody materialne w infrastrukturze lub wyposażeniu Hali odpowiedzialność ponosi sprawca, a w przypadku osób nieletnich odpowiedzialność za szkody ponoszą rodzice lub prawni opiekunowie. W przypadku grup zorganizowanych, za skutki zachowań osób z tych grup, odpowiedzialność ponosi opiekun grupy.
 2. MOSiR nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osób korzystających z Hali, które zostaną przez nich zagubione, a także skradzione lub zniszczone przez innych użytkowników.
 3. MOSiR nie ponosi odpowiedzialności za wypadki lub negatywne skutki spowodowane nieprzestrzeganiem: przepisów prawa, niniejszego regulaminu oraz poleceń personelu.

V. PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Osoby prowadzące zajęcia treningowe i rekreacyjne powinny posiadać stosowne, aktualne uprawnienia.
 2. MOSiR może kontrolować wszystkie prowadzone w Hali zajęcia, a w razie stwierdzonych uchybień – zakazać wskazanej osobie dalszego korzystania z Hali, bez prawa do odszkodowania dla kontrolowanego.
 3. Znalezione przez personel MOSiR rzeczy, pozostawione lub zagubione przez korzystających z Hali, będzie można odebrać w portierni Hali. Okres przechowywania znalezionych rzeczy wynosi do 30 dni od daty znalezienia.
 4. Skargi i wnioski można składać do Dyrektora MOSiR.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – informuje się, że:

 1. Hala „Polonia” jest obiektem sportowym administrowanym przez Miejski Ośrodek Sportui Rekreacji z siedzibą w Częstochowie przy ul. Dekabrystów 43.
 2. Celem funkcjonowania Hali „Polonia” jest służenie społeczeństwu miasta w zakresie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych i kulturalno-artystycznych, jak również udostępnianie obiektu stowarzyszeniom sportowym, szkołom i innym podmiotom do prowadzenia zajęć treningowych i rekreacyjnych.
 3. Każdorazowo, gdy w Hali „Polonia” dochodzi do pozyskania danych osobowych ich Administratorem będzie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie z siedzibą przy ul. Dekabrystów 43 w Częstochowie.
 4. Przetwarzanie danych osobowych będzie prowadzone wyłącznie w celu realizacji usług wynikających z zakresu działalności prowadzonej przez Halę „Polonia”, i będzie odbywało się tak długo, jak trwa uzasadniony cel ich przetwarzania.
 5. W przypadku organizacji w Hali „Polonia” wydarzeń o charakterze publicznym – MOSiR może przetwarzać dane osobowe jak również, zastrzega sobie prawo do utrwalania ich przebiegu, w formie fotorelacji przez uprzednio wskazanego pracownika. Utrwalanie może być wykorzystane w celach sprawozdawczych, dokumentacyjnych i promujących w stosunku do wizerunku osób tylko po uprzednim uzyskaniu zgody na przetwarzanie wizerunku. Z pominięciem zgody mogą być utrwalane i prezentowane jedynie zdjęcia:
  – Osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych i zawodowych.
  – Osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza /konferencja, zawody sportowe/,
  – Osoby, która użycza swojego wizerunku odpłatnie na bazie zawartej z MOSiR stosownej umowy cywilno-prawnej.
 6.  MOSiR może przekazać dane osobowe jedynie upoważnionym podmiotom tylko na podstawie przepisów prawa, a także regulacji ogólnego rozporządzenia w ramach zasad powierzania danych osobowych.
 7. W przypadku przekazania danych osobowych, MOSiR gwarantuje każdej osobie prawo: dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w momencie uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r..
 8. Każdorazowo kiedy MOSiR pozyska dane osobowe nie będzie ich poddawał przetwarzaniu w formie profilowania.
 9. W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się z Dyrekcją MOSiR Częstochowa pod nr.tel.: +48/34 372 07 83 lub z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail:  odo@mosir.pl.

Do pobrania:

Poniżej znajdują się pliki,  w których zamieszczone zostały szczegółowe informacje dotyczące Hali “Polonia”

 1. Lokalizacja, zagospodarowanie terenu i charakterystyka ogólna obiektu
 2. Regulamin Hali Sportowo-Widowiskowej “Polonia” – aktualizacja 19.05.2022 r.
 3. Harmonogram zajęć w Hali „Polonia” w okresie 03.07 – 15.08.2024 r. – aktualizacja 03.07.2024 r.
 4. Rezerwacje Hali “Polonia” – kwiecień 2024 r.
 5. Cennik usług w Hali “Polonia” – aktualizacja 01.06.2024 r.
 6. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
 7. Deklaracja dostępności architektonicznej – aktualizacja 25.04.2024 r.