Pływalnia Letnia - Dekabrystów

ul. Dekabrystów 45, 42-215 Częstochowa

Pływalnia Letnia powstała w 1979 r., a obecny kształt uzyskała po gruntownej przebudowie w latach 2010-2011. Pływalnia znajduje się w Dzielnicy Tysiąclecie. Sąsiaduje z Parkiem Wodnym Częstochowa oraz Halą Sportowo-Widowiskową “Polonia”. Kompleks rekreacyjno – sportowy tworzą:

– basen wielofunkcyjny,
– brodzik dla dzieci.

Przeczytaj pełen opis
Godziny otwarcia

Obiekt jest czynny w sezonie letnim, 7 dni w tygodniu, od godziny 10.00 do 20.00. Obiekt w sezonie letnim 2024 funkcjonował będzie w okresie 22.06 – 01.09.

Dane obiektu

Obiekt oferuje wiele atrakcji. Basen wielofunkcyjny posiada dwie zjeżdżalnie wodne, leżanki z podwodnym masażem powietrznym, grotę sztucznej fali, dziką rzekę, gejzery powietrzne, grzybki wodne a także tory pływackie (3 x 20m). W brodziku dla dzieci dodatkową atrakcją jest zjeżdżalnia typu „słoń”, jeżyk wodny i gejzer powietrzny.

Przeznaczenie

Obiekt przeznaczony jest do wypoczynku i rekreacji. Szczególne zainteresowanie budzi wśród rodzin z dziećmi. W sezonie letnim mogą z niego korzystać również klienci Parku Wodnego Częstochowa.

Kontakt

kierownik obiektu: Mateusz Wierzbicki
adres: ul. Dekabrystów 45, 42-215 Częstochowa
telefony: 34 372-07-10, 603-267-080
e-mail: plywalnia.dekabrystow@mosir.pl

Akceptujemy karty:

Opłaty dodatkowe:
– za zgubienie lub zniszczenie opaski na rękę: 50,00 zł;
– za wydanie karty wspólnej płatności: 6,00 zł;
– blokada zagubionej lub skradzionej karty wspólnej płatności: bezpłatnie.

Objaśnienia:
¹osoba z niepełnosprawnościami – osoba z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz dziecko do lat 16 z orzeczoną niepełnosprawnością
(osobom z niepełnosprawnościami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieciom do lat 16 z orzeczoną niepełnosprawnością przysługuje możliwość wejścia z jednym opiekunem w ramach opłaconego jednego biletu dla osób z niepełnosprawnościami; w tej sytuacji opiekun osoby z niepełnosprawnością zobowiązany jest do ustawicznego nadzoru nad tą osobą – ponadto wchodzi i opuszcza strefę naliczania czasowego wraz ze swoim podopiecznym);

² karty: „Częstochowski senior”, „Rodzina+” i „Karta Dużej Rodziny” – karty uprawniające do ulg cenowych;
3 kaucje – opłaty wyłącznie gotówką, do zwrotu po oddaniu nieuszkodzonego leżaka lub chipa;
4 karta wspólnej płatności na wybranych obiektach MOSiR w Częstochowie – zasady korzystania określa odrębny regulamin.

Uwaga:
Obsługa obiektu ma prawo żądać od osób, które zamierzają skorzystać z ulg cenowych, okazania stosownych, aktualnych dokumentów potwierdzających uprawnienia do zniżek, w tym dokumentów stwierdzających tożsamość.

Załącznik do Zarządzenia nr 22.2024 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 17 maja 2024 r.

Pływalnia Letnia – Dekabrystów

Pływalnia Letnia powstała  w 1979 r., a obecny kształt uzyskała po gruntownej przebudowie w latach 2010-2011. Pływalnia znajduje się w Dzielnicy Tysiąclecie. Sąsiaduje z Parkiem Wodnym Częstochowa oraz Halą Sportowo-Widowiskową “Polonia”. Kompleks rekreacyjno – sportowy tworzą:

– basen wielofunkcyjny,
– brodzik dla dzieci.

Dojazd samochodem jest możliwy od strony ul. Dekabrystów. Dojazd autobusami komunikacji miejskiej linii nr 15, 22, 124 oraz tramwajem. Przystanki usytuowane są ok. 200 m od obiektu.

Na terenie obiektu znajduje się całorocznie funkcjonująca restauracja oraz punkty małej gastronomii.

Obiekt przystosowany jest dla osób z niepełnosprawnościami – dostęp na obiekt rampą dla wózków, 3 dostosowane toalety, zejście do wody z PVC o powierzchni antypoślizgowej oraz pływający wózek inwalidzki, pozwalający na częściowe zanurzenie w wodzie i korzystanie z kąpieli pod opieką przewodnika.

Dla osób z niepełnosprawnościami

Obiekt przystosowany jest dla osób z niepełnosprawnościami. W 2022 r. Pływalnia została wyposażona w specjalistyczny wózek, który umożliwia osobom z niepełnosprawnościami wygodne poruszanie się po terenie obiektu i pływanie w niecce basenowej.

Rekreacja i wypoczynek 

Pływalnia Letnia od wielu lat jest jednym z ulubionych miejsc wśród częstochowianek i częstochowian do aktywnego spędzania wolnego czasu nad wodą.

Nagrody

Obiekt uzyskał Certyfikat Prezydenta Miasta Częstochowy „Miejsce przyjazne rodzinom z dziećmi” w kategorii „Miejsca kultury i rozrywki, obiekty sportowo-rekreacyjne i biblioteki”

Restauracja

Na terenie obiektu znajduje się całorocznie funkcjonująca restauracja. W sezonie letnim klienci mogą również korzystać z lokalu gastronomicznego znajdującego się w Parku Wodnym Częstochowa oraz ogródka letniego.

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr D.0400.6.2022 Dyrektora MOSiR z dnia 19.05.2022 r.

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

 1. Pływalnia Letnia, zwana dalej „Pływalnią”, zlokalizowana w Częstochowie przy ul. Dekabrystów 45, jest obiektem
  sezonowym stanowiącym własność Gminy Miasta Częstochowa i znajduje się w trwałym zarządzie Miejskiego Ośrodka
  Sportu i Rekreacji w Częstochowie z siedzibą przy ul. Dekabrystów 43, 42-215 Częstochowa, zwanego dalej „MOSiR”.
 2. Przed wejściem na Pływalnię należy zapoznać się z niniejszym regulaminem i bezwzględnie przestrzegać zawartych w nim
  postanowień.
 3. Do korzystania z Pływalni uprawnione są osoby posiadające ważny, jednorazowy bilet wstępu.
 4. Pieniądze, dokumenty i przedmioty wartościowe zaleca się pozostawiać w szafkach depozytowych. Za udostępnienie szafki
  depozytowej pobierana jest kaucja zwrotna. W przypadku zniszczenia lub zagubienia klucza magnetycznego kaucja nie
  będzie zwracana.
 5. Na terenie Pływalni obowiązuje zakaz:
  – palenia tytoniu, w tym e-papierosów, poza miejscem do tego wyznaczonym;
  – wnoszenia, sprzedaży i spożywania napojów alkoholowych lub innych środków odurzających (zakaz sprzedaży
  i spożywania napojów alkoholowych nie dotyczy wydzielonych miejsc oraz lokali, w których prowadzona jest sprzedaż i są
  podawane napoje alkoholowe na podstawie wydanych zezwoleń);
  – wnoszenia broni palnej, pneumatycznej i gazowej oraz materiałów wybuchowych i pirotechnicznych, a także noży,
  bagnetów itp.;
  – umieszczania reklam, transparentów i plansz oraz prowadzenia agitacji o charakterze politycznym lub marketingowym itp.
  bez zgody MOSiR;
  – wprowadzania i przebywania zwierząt poza psami przewodnikami osób z niepełnosprawnościami;
  – wstępu osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.
 6. Wszystkie osoby przebywające na terenie Pływalni zobowiązane są do bezwzględnego podporządkowania się ogłaszanym
  komunikatom i poleceniom personelu.
 7. Osoby agresywne, naruszające porządek lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu Pływalni.
 8. Obsługa Pływalni może całkowicie lub częściowo ograniczyć możliwość korzystania z poszczególnych urządzeń Pływalni
  w przypadku zaistnienia takiej konieczności.
 9. Wszelka działalność zarobkowa na terenie Pływalni, poza działalnością prowadzoną przez MOSiR lub za jego zgodą, jest
  zabroniona.
 10. Pływalnia jest monitorowana w sposób ciągły. Nagrania z kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności
  użytkowników, którzy nie stosują się do ogólnych przepisów prawa, niniejszego regulaminu, oraz komunikatów i poleceń
  personelu. MOSiR gwarantuje, że monitoring prowadzony jest w sposób nienaruszający dóbr osobistych i godności
  użytkowników.
 11. MOSiR może przetwarzać dane osobowe, w tym wizerunek osób korzystających z Pływalni i uczestniczących w imprezach
  na niej organizowanych, kierując się zasadami określonymi w ramach obowiązku informacyjnego, które wskazane są
  w Klauzuli Informacyjnej Obiektu, stanowiącej załącznik do niniejszego regulaminu, zgodnie z podstawą prawną jaką
  stanowią: ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie
  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych tzw. RODO) oraz Ustawa z dnia
  10.05.2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

II. ZASADY KORZYSTANIA Z PŁYWALNI

 1. Przed wejściem do niecki basenowej lub brodzika dla dzieci należy umyć całe ciało pod prysznicem w budynku przebieralni
  i przejść przez brodzik z wodą basenową przy niecce.
 2. Osoby korzystające z niecek basenowych muszą być ubrane w strój kąpielowy: kobiety – w jedno- lub dwuczęściowy,
  mężczyźni – w kąpielówki lub spodenki kąpielowe. Strój nie może posiadać zamków błyskawicznych albo innych wstawek
  metalowych lub plastikowych mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa korzystającego i innych
  użytkowników Pływalni. Dzieci do lat 3 mogą przebywać w wodzie wyłącznie w specjalnych jednorazowych
  pieluchomajtkach.
 3. Po skorzystaniu z toalety, przed ponownym wejściem do wody, należy bezwzględnie umyć całe ciało pod prysznicem
  w budynku przebieralni.
 4. Zabrania się:
  – wchodzenia do wody wbrew zakazom ratownika oraz wówczas, gdy wywieszona jest czerwona flaga;
  – wchodzenia do wody osobom, mającym: choroby zakaźne i inne problemy zdrowotne z przeciwwskazaniem do pływania
  w basenie, a także z opatrunkami (plastrami) i bandażami;
  – zanieczyszczania wody basenowej;
  – biegania i leżakowania na obrzeżu niecki basenu i brodzika dla dzieci;
  – używania mydła i innych środków myjących w niecce basenu i brodziku dla dzieci;
  – popychania, podrzucania i podtapiania innych osób, hałasowania, siadania na linach torowych, skakania do wody,
  nurkowania, niszczenia wyposażenia i oznakowania, używania sprzętu ratowniczego niezgodnie z przeznaczeniem,
  wszczynania fałszywych alarmów oraz wszelkich innych zachowań zagrażających bezpieczeństwu i zakłócających
  wypoczynek innym osobom.
 5. Osoby znajdujące się w złym stanie zdrowia i o słabej sprawności fizycznej, a także kobiety w ciąży, powinny korzystać
  z usług Pływalni ze szczególną ostrożnością. MOSiR nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdrowotne spowodowane
  korzystaniem z usług Pływalni przez ww. osoby.
 6. Nad bezpieczeństwem pływających lub bawiących się w wodzie czuwają dyżurujący, odpowiednio oznakowani ratownicy.
  Wszyscy korzystający z Pływalni zobowiązani są do bezwzględnego podporządkowania się ich poleceniom.
 7. W przypadku dużej liczby kąpiących się jednocześnie osób, zaleca się wzajemną obserwację, a w miarę potrzeby udzielenie
  ewentualnej pomocy.
 8. Dzieci do lat 13 mogą przebywać na terenie Pływalni wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich. Opiekunowie ponoszą pełną
  odpowiedzialność za powierzone ich opiece dzieci i odpowiadają za wszelkie szkody przez nie wyrządzone. Dla grup
  zorganizowanych opiekunem dzieci jest osoba prowadząca zajęcia lub wyznaczony kierownik grupy.
 9. Grupy zorganizowane muszą mieć co najmniej jednego opiekuna lub kierownika grupy na 15 uczestników, który odpowiada
  za swoich podopiecznych przez cały czas przebywania na terenie Pływalni i w trakcie korzystania z atrakcji wodnych.
  Opiekun lub kierownik grupy zobowiązany jest do zapoznania uczestników z niniejszym regulaminem.
 10. Wszelkie skaleczenia, urazy oraz dostrzeżone niebezpieczeństwa i nieprawidłowości należy zgłaszać niezwłocznie
  ratownikom lub obsłudze Pływalni.
 11. Ze zjeżdżalni, masaży wodnych oraz innych atrakcji użytkownik korzysta na własną odpowiedzialność.
 12. W rejonie niecki basenowej i brodzika dla dzieci jedynymi osobami uprawnionymi do stosowania sygnałów dźwiękowych
  za pomocą gwizdka są dyżurujący ratownicy.

III. ODPŁATNOŚĆ

 1. Opłaty za usługi świadczone na Pływalni pobierane są wg obowiązującego cennika.
 2. Zakupiony bilet wstępu upoważnia do korzystania z Pływalni do czasu opuszczenia jej terenu.
 3. Obsługa Pływalni ma prawo żądać od osób, które zamierzają skorzystać z ulg cenowych, okazania stosownych, aktualnych
  dokumentów potwierdzających uprawnienia do zniżek, w tym dokumentów stwierdzających tożsamość.
 4. Zasady korzystania z Karty wspólnej płatności, która umożliwia zakup biletu wstępu z rabatem, określa odrębny Regulamin
  ustanowiony Zarządzeniem Dyrektora MOSiR.

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Za ewentualne szkody materialne w infrastrukturze lub wyposażeniu Pływalni odpowiedzialność ponosi sprawca,
  a w przypadku osób nieletnich odpowiedzialność za szkody ponoszą rodzice lub prawni opiekunowie. W przypadku grup
  zorganizowanych, za skutki zachowań osób z tych grup, odpowiedzialność ponosi opiekun grupy.
 2. MOSiR nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osób korzystających z Pływalni, które zostaną przez nich zagubione, a także
  skradzione lub zniszczone przez innych użytkowników.
 3. MOSiR nie ponosi odpowiedzialności za wypadki lub negatywne skutki spowodowane nieprzestrzeganiem: przepisów prawa,
  niniejszego regulaminu oraz poleceń personelu.

V. PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Osoby prowadzące zajęcia sportowe lub rehabilitacyjne powinny posiadać stosowne, aktualne uprawnienia.
 2. MOSiR może kontrolować wszystkie prowadzone na Pływalni zajęcia, a w razie stwierdzonych uchybień – zakazać wskazanej
  osobie dalszego korzystania z Pływalni, bez prawa do odszkodowania dla kontrolowanego.
 3. Zakup biletu oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu.
 4. Znalezione przez obsługę Pływalni rzeczy, pozostawione lub zagubione przez korzystających z Pływalni, będzie można
  odebrać w kasie. Okres przechowywania znalezionych rzeczy wynosi do 30 dni od daty znalezienia.
 5. Skargi i wnioski można składać do Dyrektora MOSiR.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – informuje się, że:

 1. Pływalnia Letnia /dalej: Pływalnia/ jest obiektem administrowanym przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie, z siedzibą przy ul. Dekabrystów 43.
 2. Celem działalności Pływalni jest spełnianie funkcji obiektu użyteczności publicznej umożliwiającego społeczeństwu prowadzenia aktywności sportowo – rekreacyjnych, oraz wypoczynkowych.
 3. Każdorazowo, gdy „Pływalnia” pozyskuje dane osobowe, ich Administratorem będzie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie z siedzibą przy ul. Dekabrystów 43 w Częstochowie.
 4. Przetwarzanie danych osobowych będzie prowadzone wyłącznie w celu realizacji usług wynikających z zakresu działalności prowadzonej przez „Pływalnię” i będzie odbywało się tak długo, jak trwa uzasadniony cel ich przetwarzania.
 5. W przypadku organizacji przez „Pływalnię” wydarzeń o charakterze publicznym – MOSiR może przetwarzać dane osobowe jak również, zastrzega sobie prawo do utrwalania ich przebiegu, w formie fotorelacji przez uprzednio wskazanego pracownika. Utrwalanie może być wykorzystane w celach sprawozdawczych, dokumentacyjnych i promujących w stosunku do wizerunku osób tylko po uprzednim uzyskaniu zgody na przetwarzanie wizerunku. Z pominięciem zgody mogą być utrwalane i prezentowane jedynie zdjęcia:
  a) Osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych i zawodowych.
  b) Osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza /konferencja, zawody sportowe/
  c) Osoby, która użycza swojego wizerunku odpłatnie na bazie zawartej z MOSiR stosownej umowy cywilno-prawnej
 6. MOSiR może przekazać dane osobowe jedynie upoważnionym podmiotom tylko na podstawie przepisów prawa, a także regulacji ogólnego rozporządzenia w ramach zasad powierzania danych osobowych. adres 42-215 Częstochowa, Dekabrystów 45 telefon +48/34 372 07 10, e-mail: plywalnia.dekabrystow@mosir.pl
 7. W przypadku przekazania danych osobowych, MOSiR gwarantuje każdej osobie prawo: dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w momencie uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r..
 8. Każdorazowo kiedy w ramach działalności „Pływalni” – MOSiR pozyska dane osobowe nie będzie ich poddawał przetwarzaniu w formie profilowania.
 9. W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się z Dyrekcją MOSiR Częstochowa pod nr.tel.: +48/34 372 07 83 lub z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail: iodo@mosir.pl. Częstochowa, maj 2018 r.