Zapraszamy na trening
42-217 Częstochowa, 3 MAJA 1

Miejskie Korty Tenisowe

Miejskie Korty Tenisowe zlokalizowane są w centrum miasta, w parku podjasnogórskim przy ul. 3 Maja 1. Na terenie obiektu znajdują się: 5 oświetlonych kortów o nawierzchni ceglanej, kawiarnia.

Godziny otwarcia obiektu

???

Korty:

Na terenie obiektu znajdują się 5 oświetlonych kortów o nawierzchni ceglanej

Kawiarnia

W chwili odpoczynku zapraszamy do naszej kawiarni znajdującej się na terenie obiektu.

Kontakt

telefon 605 475 548
menedżer sportu Miłosz Przybylik

Cennik i harmonogram

Kliknij aby wyświetlić cennik oraz harmonogram.

Harmonogram obowiązuje od 01.07– 31.08.2020

Regulamin i klauzura

Kliknij aby wyświetlić regulamin i klauzure

I. CZĘŚĆ OGÓLNA
1. Miejskie Korty Tenisowe, zwane dalej „Kortami”, są obiektem sezonowym, zlokalizowanym w Częstochowie przy ul. 3 Maja
1, stanowiącym własność Gminy Miasta Częstochowa, znajdującym się w trwałym zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Częstochowie z siedzibą przy ul. Dekabrystów 43, 42-215 Częstochowa, zwanego dalej „MOSiR”.
2. Korty są czynne od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 20.00, a w soboty, niedziele i święta w godz. od 9.00
do 18.00. W zależności od warunków atmosferycznych, MOSiR może skrócić lub wydłużyć ww. godziny funkcjonowania.
3. Przed wejściem na korty należy zapoznać się z niniejszym regulaminem i bezwzględnie przestrzegać zawartych w nim
postanowień.
4. W przypadku imprez organizowanych na Kortach wszelkie zasady związane z ich organizacją, w tym prawo wstępu
na Korty, określa organizator w osobnym regulaminie, który nie może być sprzeczny z niniejszym regulaminem.
5. Wjazd samochodem i parkowanie na terenie Kortów jest możliwe wyłącznie za zgodą MOSiR. Rowery należy pozostawiać
w miejscach do tego przeznaczonych.
6. Grupy zorganizowane, składające się z dzieci i młodzieży szkolnej, muszą mieć co najmniej jednego dorosłego opiekuna
na 15 uczestników.
7. Na terenie Kortów dzieci do lat 13 mogą przebywać wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej. Opiekunowie ponoszą pełną
odpowiedzialność za powierzone ich opiece dzieci i odpowiadają za wszelkie szkody przez nie wyrządzone. Dla grup
zorganizowanych opiekunem dzieci jest osoba prowadząca zajęcia lub wyznaczony kierownik grupy
8. Na terenie Kortów obowiązuje zakaz:
– palenia tytoniu, w tym e-papierosów i spożywania napojów alkoholowych lub innych środków odurzających;
– wnoszenia broni palnej, pneumatycznej i gazowej oraz materiałów wybuchowych i pirotechnicznych, a także noży,
bagnetów itp.;
– umieszczania reklam, transparentów i plansz oraz prowadzenia agitacji o charakterze politycznym lub marketingowym itp.
bez zgody MOSiR;
– wprowadzania i przebywania zwierząt poza psami przewodnikami osób niepełnosprawnych;
– wstępu osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.
9. Wszystkie osoby przebywające na terenie Kortów zobowiązane są do bezwzględnego podporządkowania się ogłaszanym
komunikatom i poleceniom personelu.
10. Osoby agresywne, naruszające porządek lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu Kortów.
11. Wszelka działalność zarobkowa na terenie Kortów poza działalnością prowadzoną przez MOSiR, lub za jego zgodą, jest
zabroniona.
12. MOSiR może przetwarzać dane osobowe, w tym wizerunek osób korzystających z Kortów i uczestniczących w imprezach
na nich organizowanych, kierując się zasadami określonymi w ramach obowiązku informacyjnego, które wskazane są
w Klauzuli Informacyjnej Obiektu, stanowiącej załącznik do niniejszego regulaminu, zgodnie z podstawą prawną jaką
stanowią: ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych tzw. RODO) oraz Ustawa z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).
II. ZASADY KORZYSTANIA Z KORTÓW
1. Zajęcia sportowe i rekreacyjne na Kortach odbywają się wg harmonogramu ustalonego przez MOSiR.
2. Jedna godzina udostępnienia kortu oznacza 55 minut gry i 5 minut siatkowania nawierzchni kortu po grze, który
odpowiednio przygotowany musi zostać przekazany następnemu użytkownikowi.
3. Kluby sportowe i inne grupy zorganizowane mogą prowadzić zajęcia na kortach wyłącznie pod kierunkiem trenera,
instruktora lub innej osoby upoważnionej lub odpowiedzialnej za grupę.
4. Osoby korzystające z kortów zobowiązane są do posiadania właściwego obuwia i stroju sportowego.
5. Korzystający z Kortów zobowiązani są do zachowania czystości, porządku i kultury osobistej oraz do zachowywania się
w sposób umożliwiający grę innym osobom.
III. ODPŁATNOŚĆ
1. Opłaty za usługi świadczone na Kortach pobierane są wg obowiązującego cennika.
2. Obsługa Kortów ma prawo żądać od osób, które zamierzają skorzystać z ulg cenowych, okazania stosownych, aktualnych
dokumentów potwierdzających uprawnienia do zniżek, w tym dokumentów stwierdzających tożsamość.
IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Za ewentualne szkody materialne w infrastrukturze lub wyposażeniu Kortów odpowiedzialność ponosi sprawca,
a w przypadku osób nieletnich odpowiedzialność za szkody ponoszą rodzice lub prawni opiekunowie. W przypadku grup
zorganizowanych, za skutki zachowań osób z tych grup, odpowiedzialność ponosi opiekun grupy.
2. MOSiR nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osób korzystających z Kortów, które zostaną przez nich zagubione, a także
skradzione lub zniszczone przez innych użytkowników.
3. MOSiR nie ponosi odpowiedzialności za wypadki lub negatywne skutki spowodowane nieprzestrzeganiem: przepisów prawa,
niniejszego regulaminu oraz poleceń personelu.
V. PRZEPISY KOŃCOWE
1. Znalezione przez obsługę Kortów rzeczy, pozostawione lub zagubione przez korzystających z Kortów, będzie można odebrać
w biurze Kortów. Okres przechowywania znalezionych rzeczy wynosi do 30 dni od daty znalezienia.
2. Skargi i wnioski można składać do Dyrektora MOSiR.

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady /UE/ nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – informuje się, że:
1. Miejskie Korty Tenisowe /dalej: Korty/ są obiektem administrowanym przez Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie, z siedzibą przy ul. Dekabrystów 43.
2. Celem działalności Kortów jest spełnianie funkcji obiektu użyteczności publicznej
umożliwiającego społeczeństwu prowadzenia aktywności sportowo – rekreacyjnej.
3. Każdorazowo, gdy „Korty” pozyskują dane osobowe, ich Administratorem będzie Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie z siedzibą przy ul. Dekabrystów 43
w Częstochowie.
4. Przetwarzanie danych osobowych będzie prowadzone wyłącznie w celu realizacji usług
wynikających z zakresu działalności prowadzonej przez „Korty” i będzie odbywało się tak
długo, jak trwa uzasadniony cel ich przetwarzania.
5. W przypadku organizacji na „Kortach” wydarzeń o charakterze publicznym – MOSiR może
przetwarzać dane osobowe jak również, zastrzega sobie prawo do utrwalania ich
przebiegu, w formie fotorelacji przez uprzednio wskazanego pracownika. Utrwalanie może
być wykorzystane w celach sprawozdawczych, dokumentacyjnych i promujących
w stosunku do wizerunku osób tylko po uprzednim uzyskaniu zgody na przetwarzanie
wizerunku.
Z pominięciem zgody mogą być utrwalane i prezentowane jedynie zdjęcia:
a) Osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez
nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych i zawodowych.
b) Osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz,
publiczna impreza /konferencja, zawody sportowe/,
c) Osoby, która użycza swojego wizerunku odpłatnie na bazie zawartej z MOSiR
stosownej umowy cywilno-prawnej.
6. MOSiR może przekazać dane osobowe jedynie upoważnionym podmiotom tylko na
podstawie przepisów prawa, a także regulacji ogólnego rozporządzenia w ramach zasad
powierzania danych osobowych.
adres 42-217 Częstochowa, 3 MAJA 1
telefon 605 475 548
korty.3maja@mosir.pl
7. W przypadku przekazania danych osobowych, MOSiR gwarantuje każdej osobie prawo:
dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, a także prawo wniesienia
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w momencie uznania,
iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r..
8. Każdorazowo kiedy w ramach działalności „Kortów” – MOSiR pozyska dane osobowe nie
będzie ich poddawał przetwarzaniu w formie profilowania.
9. W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się
z Dyrekcją MOSiR Częstochowa pod nr.tel.: +48/34 372 07 83 lub z Inspektorem Ochrony
Danych Osobowych pod adresem e-mail: iodo@mosir.pl.

Do pobrania

 Regulamin Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego – aktualizacja 31.10.2018 r.
 Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
 Cennik usług na Miejskim Stadionie Lekkoatletycznym 
– aktualizacja 04.05.2016 r.
 Harmonogram korzystania z obiektu w 2020 r. – aktualizacja  02.01.2020 r.
 Harmonogram korzystania z siłowni w 2020 r. – aktualizacja 02.01.2020 r.
 Kalendarz imprez w 2020 r. – aktualizacja 14.01.2020 r.
Trenują u nas:
 1. CKS „Budowlani” – www –
 2. Orlęta Częstochowa  – www –
 3. Rugby Club Częstochowa – www –
 4.CKP „Pirania” – www –
 5. Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im.J.Długosza – www –
Skip to content